Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 757
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10448
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω σε όλο το φάσμα της Γεωπονικής Επιστήμης και των Βιολογικών Επιστημών, με έμφαση στη Φυτική Παραγωγή, τη Ζωική Παραγωγή και στην Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική του Τοπίου με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας. Αποστολή του τμήματος είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και της μετάδοσης γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, με τη διδασκαλία και εφαρμοσμένη έρευνα και θα σου παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα σου εξασφαλίσουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία και εξέλιξη. Στο πρώτο έτος των σπουδών σου θα έχεις την ευκαιρία να κατανοήσεις το εύρος της Γεωπονικής επιστήμης και στο δεύτερο έτος θα μπορέσεις να επιλέξεις μία από τις τρεις κατευθύνσεις του τμήματος που σε ενδιαφέρουν περισσότερο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι επαγγελματικές σου δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στο τμήμα σου στην διάρκεια των σπουδών σου.
Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Φυτικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Aνάπτυξη και φρoντίδα των ανθoκoμικών καλλιεργειών.
 • Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και εμπoρία ανθoκηπευτικών προϊόντων.
 • Μαζικοί ψεκασμοί, απεντομώσεις και απολυμάνσεις θερμοκηπίων.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες για ζημιές της ανθoκηπευτικής παραγωγής.
 • Εμπορία θερμoκηπευτικoύ υλικού, ανθoκηπευτικών προϊόντων, καθώς και αδρανών υλικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορμονών και αναπαραγωγικού υλικού.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ανωτέρω ειδών, καθώς και ειδικών εργαστηρίων και κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ανθoκηπευτικών εκμεταλλεύσεων και έργων πρασίνου

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Ζωικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων.
 • Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών
 • Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο σπερματοληψίας.
 • Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών.
 • Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελισσών.
 • Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα.
 • Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών κ.α.

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορεία καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού για τη βελτίωση του αστικού, περιαστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • Εκπόνηση μελετών για δημιουργία-βελτίωση-ανάπλαση κήπων, πάρκων, δενδροστοιχιών κ.α.
 • Ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου.
 • Εγκατάσταση, διαχείριση, προστασία ανθοκομικών καλλιεργειών, καθώς και διενέργεια αναλύσεων σε ειδικά εργαστήρια, προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων.
 • Οργάνωση και διαχείριση γεωργικοανθοκομικών εκμεταλλεύσεων, σύνταξη σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς που αφορούν την ανθοκομία, την προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση ανάπλαση τοπίων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην ελαιοκομία, την αμπελουργία, τα αρωματικών και φαρμακευτικά φυτά. τα ενεργειακά και βιομηχανικά φυτά, την είσοδο και την εξάπλωση στην Ήπειρο καθώς και την βιολογική καταπολέμηση εχθρών σε τοπικές καλλιέργειες, την σύνταξη εδαφολογικών χαρτών γεωργικών εδαφών της ευρύτερης περιοχής και την συμβολή του αγροτικού τομέα στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος και ειδικά του διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, μπορείς να μάθεις σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, τη επίδραση της λίπανσης στην ποιότητα των λαχανικών, τη αποθηκευσιμότητα της γύρης και των βιολογικών εφαρμογών συμβιωτικών μικροοργανισμών. Τέλος, θα έχεις την δυνατότητα να παρακολουθήσεις μαθήματα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο αγροτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών, την υδατοκατανάλωση των καλλιεργειών, την μελέτη αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων και την αξιοποίηση των ΑΠΕ στη γεωργία.

Στην κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην επιστήμη των ζώων και συναφών κλάδων. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία των αγροτικών ζώων, ζώων συντροφιάς, εξωτικών ζώων και πειραματόζωων. Τέλος, μέσα σε αυτή την κατεύθυνση θα μάθεις για την παραγωγή, την επεξεργασία, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

Στην κατεύθυνση της Ανθοκομίας και της Αρχιτεκτονικής Τοπίου θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και στα δύο επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείς ιδιαιτέρως με τις υδροπονικές καλλιέργειες, στο αστικό πράσινο, στη βιοδιάσπασης και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στη πρότυπη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στις πράσινες στέγες και την πιστοποίηση αυτοχθόνων ειδών της τοπικής χλωρίδας όπως και σπόρων καλλιεργητικών ειδών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα εργασιακά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στον Τμήμα σου:

Φυτική Παραγωγή

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για την κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α).
 • Τέλος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (Κωδικός Π.Ε. 18.30 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας).

Ζωικής Παραγωγής

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για εξειδικευμένες εργασίες για την κατηγορία ζωοτεχνικών έργων.
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α)

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου μπορείς να απασχοληθείς με την καλλιέργεια φυτών καθώς και την παραγωγή, τυποποίηση, πιστοποίησης και εμπορία κάθε είδους ανθοκομικών προϊόντων και την παραγωγή και εμπορία αναπαραγωγικού υλικού καλλωπιστικών φυτών.
 • Επιπλέον εγγράφεσαι στο μητρώο μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Μελετητές Ειδικών Αρχιτεκτονικών Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου (κατηγορία 7) και Έργων Πρασίνου (Κατηγορία 23) καθώς καθώς και στα μητρώα εργοληπτών έργων πρασίνου και φυτοτεχνικών έργων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ).
 • Για να αποκτήσεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πρέπει να συμμετάσχεις επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητας σου στον διευρυμένο φορέα.
 • Τέλος, έχεις το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο και απασχόλησης στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Plant Biotechnology
 • Master Engineering : Agronomy, Food, Environment
 • Animal, Dairy, Poultry sciences
 • MSc in Agricultural Economics
 • Master of Sciences in Horticulture
 • MSc Sustainable Food Systems
 • MSc in Rural Development and Agrobusiness
 • ME Biosystems & Food Engineering

ΤΕΙ Ηπείρου

4097
29