Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1001
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9690
Βάση 2022
Εισακτέοι
65
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων θα ασχοληθείς με την επιστήμη της Γεωπονίας, των Τροφίμων και τη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Αποστολή του Τμήματος είναι να θεραπεύει και να προάγει αυτές τις επιστήμες μέσω της εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις νέες προκλήσεις της αγοράς καινοτόμων αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές: Στο Δημόσιο τομέα: Σε διάφορα υπουργεία και οργανισμούς (διαχειριστικές αρχές που εκπονούν και διαχειρίζονται προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών). Στον Ιδιωτικό τομέα: Σε επιχειρήσεις πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα με έντονη εξωστρέφεια και καινοτομία, σε εταιρίες συμβούλων στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, στη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, στην πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων αποτελεί διεπιστημονική προσέγγιση έξι γνωστικών αντικειμένων: Οικονομικής Επιστήμης, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Γεωπονίας και Επιστημών Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της εξαιρετικής ποιότητας (και της αυθεντικότητας) των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων ως βάση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικού χαρακτήρα, στη σύγχρονη διαχείριση των φυσικών πόρων στα πλαίσια της εφαρμογής της Γεωργίας Ακριβείας και της Κυκλικής Οικονομίας και του μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι φοιτητές λαμβάνουν απαραίτητες γνώσεις Χημείας με έμφαση τα τρόφιμα και το περιβάλλον, Βιολογίας και Βιοχημείας με έμφαση στις μοριακές τεχνικές και τη βιοτεχνολογία στα τρόφιμα, Φυσιολογίας φυτών και ζώων και Βιοποικιλότητας, Πληροφορικής με έμφαση στα ευφυή συστήματα και την ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Data Analysis), Επιστημών Περιβάλλοντος με έμφαση στην Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και Κυκλική Οικονομία και Οικονομικών, Οργάνωσης και Διοίκησης Καινοτόμων Αγροτικών Επιχειρήσεων και (e-)Μάρκετινγκ. Στο τέλος του τρίτου έτους παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα, συνδέοντας τις σπουδές τους με την αγορά εργασίας, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονούν πτυχιακή εργασία, σε ερευνητικά πεδία συναφή με τα αντικείμενα του Τμήματος.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα δεν υλοποιεί ακόμη κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1