επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11288
Βάση 2017
Εισακτέοι
108
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων εκτός από την απασχόληση σου στις ορυκτές πρώτες ύλες θα απασχοληθείς με ενδιαφέροντα όπως τα υπόγεια νερά, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα από τη ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, π.χ. προστασία των υπόγειων νερών από την ύπαρξη χώρων απόθεσης των απορριµµάτων.
Στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσµα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκµετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.
Επίσης, έµφαση δίνεται στους τοµείς του ορυκτού πλούτου που διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σηµερινές αλλά και οι µελλοντικές ανάγκες της οικονοµίας. Οι τοµείς αυτοί είναι τα βιοµηχανικά ορυκτά και πετρώµατα και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται µε την παργωγή και εκµετάλλευση ενέργειας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Oρυκτών Πόρων έχεις τη δυνατότητα επαγγελµατικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:

 • Μελέτη και επίβλεψη έργων για την ανίχνευση και τον εντοπισµό ορυκτών πόρων µε γεωτρήσεις, κοιτασµατολογικές, γεωφυσικές, ορυκτολογικές και άλλες σύγχρονες µεθόδους.
 • Εκπόνηση, επίβλεψη και εφαρµογή οικονοµικοτεχνικών µελετών για την επιφανειακή ή υπόγεια εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευµάτων.
 • Συµµετοχή στη µελέτη και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων, διακινήσεις εδαφών, διάνοιξη σηράγγων, σταθεροποίηση πρανών κ.λ.π.
 • Σχεδιασµός, µελέτη, επίβλεψη διαδικασιών εµπλουτισµού και ποιοτικής αναβάθµισης µεταλλευµάτων βιοµηχανικών και ενεργειακών ορυκτών.
 • Αξιοποίηση βιοµηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δηµιουργία τυποποιηµένων βιοµηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραµικά, πυρίµαχα, γυαλιά, κονιάµατα κ.λ.π.).
 • Σχεδιασμός, μελέτη επίβλεψη συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης ρευστών από υπόγειους ταμιευτήρες (υδρογονάνθρακες, γεωθερμικά ρευστά κ.λπ.).
 • Σχεδιασµός, µελέτη επίβλεψη συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης ρευστών από υπόγειους ταµιευτήρες (υδρογονάνθρακες, γεωθερµικά ρευστά κ.λπ.).
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάσταση περιβάλλοντος σε περιοχές εκµετάλλευσης ορυκτών πόρων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
 • Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: Τοµέας Ανίχνευσης και Εντοπισµού Ορυκτών , Τοµέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας, Τοµέας Εκµετάλλευσης Ορυκτών.
Τα δύο πρώτα έτη περιλαµβάνουν βασικά µαθήµατα όπως Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Μηχανική, Φυσικοχηµεία κ.ά.. Τα µεγαλύτερα έτη περιλαµβάνουν µαθήµατα που αποσκοπούν στην ειδικότερη κατάρτιση των σπουδαστών στα αντικείµενα που πραγµατεύεται η Σχολή.
Επίσης τα µαθήµατα είναι οργανωµένα σε τρεις κύκλους σπουδών:

 • Κύκλος Α: Κύκλος εκμετάλλευσης και γεωτεχνικών έργων.
 • Κύκλος Β: Κύκλος επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων.
 • Κύκλος Γ: Κύκλος αξιοποίησης ενεργειακών πόρων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Oρυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης τα επαγγελματικά σου δικαιώματα διέπονται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ. αριθµ. 71 (ΦΕΚ 49/τ.Α/7–3–95), καθώς επίσης και από το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ. αριθµ. 372 (ΦΕΚ 243/τ.Α/3–12– 1997)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 • Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τεχνολογία
 • Αειφόρος Ενέργεια και Περιβάλλον.

Και τα εξής που προσφέρονται από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων:

 • Μηχανική Πετρελαίου
 • Γεωτεχνολογία περιβάλλοντος.

Πολυτεχνείο Κρήτης

1124
10