Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας/ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Ψυχοτεχνική δοκιμασία Υγειονομικές εξετάσεις Δρόμος 100μ. (17") Δρόμος 1000μ. (4' και 30") Άλμα σε ύψος (1μ.) Άλμα σε μήκος (3,60μ.) Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ (4,40μ.)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) θα αποκτήσεις το απαραίτητο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της Στρατιωτικής, Ακαδημαϊκής και πρακτικής εκπαίδευσης. Αποστολή της σχολής είναι να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνιμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και ιδρύθηκε με τον Ν. 4407/2016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 134 Α’/27.07.2016 και θα δεχτεί εισακτέους για πρώτη χρονιά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Με την ίδρυση της Σ.Μ.Υ.Α. παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) , τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών (Σ.Τ.Υ.Α.) και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.) της Πολεμικής Αεροπορίας. Στη Σ.Μ.Υ.Α. θα λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις, αντίστοιχες των Σ.Υ.Δ. , Σ.Τ.Υ.Α. και Σ.Ι.Ρ. για την παραγωγή των γενικών ειδικοτήτων Τεχνικών, Διοικητικών και Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.

Η κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης, θα αντικαταστήσει την Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων . Επομένως σε αυτή την κατεύθυνση θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είσαι ικανός να ανταποκριθείς με επιτυχία, στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις στα πληρώματα αεροσκαφών και στα υπόλοιπα καθήκοντα που τους ανατίθενται σε ένα τεχνολογικά υψηλού, επιπέδου μηχανισμό όπως είναι η Πολεμική Αεροπορία, στον επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο, εναέριο χώρο της Πατρίδας μας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

6 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η εκπαίδευση στην κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας θα βασίζεται σε 4 πυλώνες: την ακαδημαϊκή, την στρατιωτική, την αθλητική και την πτητική. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση έχει σαν σκοπό να σου παρέχει γνώσεις και δεξιότητες προοδευτικά και εποικοδομητικά ώστε ως Δόκιμος να εμπεδώσεις τα διδαχθέντα και να διαμορφώνεις την σκέψη σου με βάση τη συνεχή εξέλιξη του Αεροπορικού Όπλου. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) είναι συνεχής και διαρκεί όσο και η φοίτηση σου στη Σχολή. Αποσκοπεί στην εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, στην ανάπτυξη της υπακοής και του σεβασμού καθώς και των ψυχικών και σωματικών προσόντων σου. Επίσης, μέσω αυτής, επιδιώκεται η εμπέδωση των αρχών ηγεσίας και η καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, στη φιλοπατρία, και στις λοιπές ηθικές αρχές τις οποίες χρειάζεσαι, ώστε να καταστείς υψηλόφρον στέλεχος της Π.Α. Η Αθλητική Εκπαίδευση είναι πρωταρχικής σημασίας, συμπορεύεται με την Στρατιωτική Εκπαίδευση και συμβάλλει στη βελτίωση της σωματικής σου διάπλασης. Με την Αθλητική Εκπαίδευση αναπτύσσεται παράλληλα η ψυχική σου αντοχή σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορείς να αντεπεξέλθεις με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες και στερήσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου καθώς και τη δημιουργία υποδομής για τη διατήρηση της σωματικής σου διάπλασης μετά την αποφοίτηση σου. Τέλος, η εκπαίδευση αέρος είναι βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση αυτή, συντελείται κάτω από την εποπτεία του Διοικητού της Σχολής και είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, που να σου δίνει τις γνώσεις ώστε, με την αποφοίτησή σου, να επανδρώνουν τα σύγχρονα μεταφορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Τεχνολογικής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας αποκτάς τον βαθμό του Σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεσαι για την προαγωγή σου και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νομοθεσίες είναι :

  • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια

Μετά την προαγωγή σου στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορείς να εξελιχθείς μέχρι και το Βαθμό του Αντισμηνάρχου ή του Σμηνάρχου εφόσον είσαι απόφοιτος Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πολεμική Αεροπορία