επιστημονικό πεδίο
2ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8875
Βάση 2022
Εισακτέοι
185
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ιδρύθηκε το 2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών και στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπως ορίζεται διεθνώς ως Industry 4.0. Φιλοδοξία της προσπάθειας δημιουργίας του Τμήματος είναι, όχι μόνο η δημιουργία αποφοίτων με δυνατότητες απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική (και διεθνή) βιομηχανία, αλλά η εκπαίδευση επαγγελματιών του μέλλοντος που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν ουσιαστικά στην ελληνική βιομηχανία. Το Τμήμα προσφέρει ένα στιβαρό υπόβαθρο εκπαίδευσης σε τεχνολογίες που αφορούν: την ευρύτερη περιοχή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων (μεγάλα δεδομένα, διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων), στους αυτοματισμούς (ρομποτική, αυτόματος έλεγχος, κυβερνοφυσικά συστήματα, τρισδιάστατη εκτύπωση, drones), στη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων (ευρυζωνικά δίκτυα, υπολογιστική νέφους), στην έξυπνη διασύνδεση ανθρώπων και κυβερνοφυσικών συστημάτων, στην τεχνοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με μεθόδους και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, λήψης και υποστήριξης αποφάσεων, εστιάζοντας στη σύγχρονη, ψηφιακή βιομηχανία και στη διοίκησή της.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο στις τεχνολογίες ψηφιακής βιομηχανίας, που συνεισφέρουν στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ειδικότερα διαθέτουν ισχυρό Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας γνωστικό υπόβαθρο εκπαίδευσης σε τεχνολογίες που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων (μεγάλα δεδομένα, διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων), στους αυτοματισμούς (ρομποτική, αυτόματος έλεγχος, κυβερνοφυσικά συστήματα, τρισδιάστατη εκτύπωση, drones), στη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων (ευρυζωνικά δίκτυα, υπολογιστική νέφους), στην έξυπνη διασύνδεση ανθρώπων και κυβερνοφυσικών συστημάτων, στην τεχνοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με μεθόδους και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, λήψης και υποστήριξης αποφάσεων, εστιάζοντας στη σύγχρονη, ψηφιακή βιομηχανία και στη διοίκησή της. Στα προαναφερόμενα αντικείμενα έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδιασμός, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση, με έμφαση την απασχόλησή τους στον βιομηχανικό κλάδο, αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους και υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Επίσης, δύνανται να ασχοληθούν, ενδεικτικά, με α) την προσφορά υπηρεσιών σε βιομηχανικές μονάδες, βιοτεχνικές μονάδες, σε παραγωγικές μονάδες με τεχνολογικό υπόβαθρο, σε μονάδες πληροφορικής, δικτύων και τεχνικών υπηρεσιών δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας β) τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς που αναφέρθηκαν ανωτέρω γ) την έρευνα και ανάπτυξη σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Οι φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που εντάσσονται στην Κατεύθυνση Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας (υποχρεωτικά κατεύθυνσης και συνιστώμενα επιλογής) αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που εστιάζουν ως επί το πλείστον στα ακόλουθα: μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων βιομηχανικού ελέγχου με χρήση κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, μελέτη, ανάπτυξη, έλεγχος και εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων, ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων που συναντώνται σε βιομηχανικές και άλλες παραγωγικές μονάδες, σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων και συστημάτων επικοινωνιών, επεξεργασία σήματος (ήχου, εικόνας και video), σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο Πραγμάτων (IοT), μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή ενσωματωμένων συστημάτων, κυβερνοφυσικά συστήματα, υπολογιστική νέφους, τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, συστήματα μηχανικής όρασης.

Οι φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που εντάσσονται στην Κατεύθυνση Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας (υποχρεωτικά κατεύθυνσης και συνιστώμενα επιλογής) αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που εστιάζουν ως επί το πλείστον στα ακόλουθα: μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογίας, ανθρωπίνων πόρων, ποιότητας, διαχείριση έργων, μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, εφαρμογή αρχών, εννοιών και μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης και μηχανικής, εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση της ψηφιακής βιομηχανίας,  τεχνοοικονομική ανάλυση παραγωγικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ψηφιακό περιβάλλον, μελέτη, ανάπτυξη και οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας , ανάλυση δεδομένων/προβλέψεις, μάρκετινγκ, εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας Ε.Κ.Π.Α έχει δομηθεί σε ένα κύκλο μαθημάτων που αποτελείται από α) υποχρεωτικά μαθήματα, β) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, γ) σεμιναριακά μαθήματα, δ) ελεύθερα μαθήματα, ε) πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό αυτών και στ) μαθήματα επιλογής ανάλογα με τις επιλογές του φοιτητή σχετικά με την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση.  Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δομείται σε δύο κύριες κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας και Κατεύθυνση Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος δεν είναι επαρκώς καθορισμένα.

Μεταπτυχιακά

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 δεν είναι ακόμη σε λειτουργία κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1