Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ – Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 698
επιστημονικό πεδίο
2ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6040
Βάση 2017
Εισακτέοι
87
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της κατεύθυνσης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και της διαχείρισης περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα θα σου δοθεί η ευκαιρία να μάθεις για θέματα που σχετίζονται με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών και παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από αυτές, καταγραφής και ελέγχου φυσικών και χημικών παραμέτρων των συνιστωσών του περιβάλλοντος, διαχείρισης νερού, ιδιοτήτων και μηχανικής υλικών, διασποράς και διαχείρισης ρύπων, ανακύκλωσης. Τέλος, θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές αιτίες και τις ανθρωπογενείς που καθοδηγούν και διαμορφώνουν το περιβάλλον και την εξέλιξη των οικοσυστημάτων, αλλά και με την βιοποικιλότητα και την δυναμική πληθυσμών στα οικοσυστήματα, με τα διαχειριστικά σχέδια προστασίας και τις περιβαλλοντικές μελέτες. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Τεχνολόγων Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • Στους ΟΤΑ
 • Σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Δημόσιο
 • Στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς που αφορούν με τη μελέτη, την έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες που μπορείς να έχεις σε θέσεις εργασίας στους παραπάνω φορείς είναι:

 1. Εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης περιβάλλοντος.
 2. Μέτρηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών παραμέτρων, της ποιότητας αέρα-υδάτων, χημική ρύπανση, ηλεκτρομαγνητική ρύπανση.
 3. Εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών.
 4. Σχεδιασμό και επίβλεψη λειτουργίας μονάδων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων και απορριμμάτων.
 5. Μέτρηση και διαχείριση υδατικών πόρων και ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας υδάτων.
 6. Ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και επιθεώρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
 7. Συμμετοχή στην εκπόνηση, εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις ανωτέρου εξαμήνου αλλά από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και της διαχείρισης περιβάλλοντος. Τα μαθήματα οργανώνονται σε τρεις τομείς: 1) Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής, 2) Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος, και 3) Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ αποκτάς τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες του τεχνολόγου περιβάλλοντος. Ως Πτυχιούχος Τεχνολόγος Περιβάλλοντος ΤΕ μπορείς να απασχοληθείς στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και άλλους οργανισμούς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες συναφών επιστημονικών κλάδων για την μελέτη, την έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω στους τομείς του περιβάλλοντος. 

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο των Τεχνολογιών Περιβάλλοντος. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Green Technologies and Monitoring
 • MSc Urban Environmental Management
 • MSc Efficient Fossil Energy Technologies
 • Master of Science (MS) in Environmental Engineering
 • MSc in Spatial, Transport, and Environmental Economics (STREEM)

ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων

9644
47