Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 212
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10493
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θα ασχοληθείς με τις αρχές των θετικών επιστημών όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Βοτανική, η Ζωολογία, η Ορυκτολογία, η Μετεωρολογία και η Χημεία, καθώς επίσης και με θεωρητικές επιστήμες όπως η Οικονομική αλλά και εφαρμοσμένες όπως η Τοπογραφία.

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς είτε στον δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη της της εκτέλεσης τους, την εκτέλεση έργων, τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης και γνωμοδότησης, την παροχή συμβουλών εμπειρογνώμονα, τη διενέργεια ερευνών, την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τη διενέργεια εκτιμήσεων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση αυτή καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της Γενικής και ∆ασικής Οικολογίας, της ∆ασοκοµίας, της ∆ασικής Εδαφολογίας, της ∆ασικής Γενετικής και Βελτίωσης ∆ασικών Φυτών, της Υλωρικής (Προστασίας του δάσους), της ∆ασικής Βοτανικής και Γεωβοτανικής, της Προστασίας της Φύσης και ∆ιαµόρφωσης Φυσικού Τοπίου.

Η κατεύθυνση αυτή καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της ∆ιαχείρισης των ∆ασικών Βοσκοτόπων, της Θηραµατοπονίας και Ιχθυοκοµίας των Ορεινών Υδάτων.

Η κατεύθυνση αυτηή καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της ∆ασικής Βιοµετρίας, της ∆ασικής ∆ιαχειριστικής, της ∆ασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης, της ∆ασικής Πολιτικής, της ∆ασικής Οικονοµικής, της ∆ασικής Πληροφορικής, της ∆ασικής Εκτιµητικής και Λογιστικής, του ∆ασικού ∆ικαίου και των ∆ασικών Εφαρµογών.

Ητεύθυνση αυτή καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της ∆ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Υδρολογικού Χειρισµού Λεκανών Απορροής, των ∆ασικών Κατασκευών, της ∆ασικής Οδοποιίας και ∆ασικών Μεταφορών, της Τοπογραφίας και του ∆ασικού Κτηµατολογίου.

Η κατεύθυνση αυτή καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της Συγκοµιδής των ∆ασικών Προϊόντων,των Ιδιοτήτων του Ξύλου, της Χηµικής και Μηχανικής Κατεργασίας του Ξύλου και των Προϊόντων του και της Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ξύλου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων τα επαγγελματικά δικαιώματα σου κατοχυρώνονται με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (Φ.Ε.Κ. 297/Α). Συγκεκριμένα οι επαγγελματικές σου δραστηριότητες ως γεωτεχνικός περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (Φ.Ε.Κ. 297/Α):

  • Γεωπόνοι: Άρθρα 8 & 9
  • Δασολόγοι: Άρθρα 10 & 11
  • Κτηνίατροι: Άρθρα 12 & 13
  • Γεωλόγοι: Άρθρα 14 & 15
  • Ιχθυολόγοι: Άρθρα 16 & 17.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων λειτουργεί και παρέχει τρεία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

  1. Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,
  2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία
  3. Διιδρυματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΘ-ΑΕΙ Πειραιά) Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9