επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8980
Βάση 2022
Εισακτέοι
3
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. εστιάζει τα ενδιαφέροντά του στην αειφορική ανάπτυξη και πολλαπλής χρήσης διαχείριση των δασικών πόρων και του ορεινού χώρου, τη μελέτη ειδών πανίδας και χλωρίδας, οικοσυστημάτων και του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη της φύσης και των φυσικών διεργασιών για την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών στις ανθρώπινες κοινωνίες, τη διατήρηση, ανάδειξη και διαμόρφωση του αστικού και περιαστικού τοπίου με βάση προσδιορισμένα κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά πρότυπα αλλά και την αντιμετώπιση υδρολογικών και μετεωρολογικών καταστροφών με ταυτόχρονη προστασία από έντονα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα μπορούν να ασχοληθούν με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες: 

1. Δασικές Διαχειριστικές μελέτες

2. Παρακολούθηση οικοσυστημάτων 

3. Συλλογή περιβαλλοντικών πληροφοριών

4. Σύνταξη περιβαλλοντικών εκθέσεων 

5. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης

6. Αναπτυξιακές μελέτες ορεινών περιοχών 

7. Μελέτες κόστους-ωφέλειας δασικών έργων και επενδύσεων 

8. Δασικοί χάρτες / Δασικό Κτηματολόγιο 

9. Μελέτες δασικής οδοποιίας 

10. Μελέτες βιωσιμότητας εκμεταλλευτικών δραστηριοτήτων 

11. Μελέτες σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού, περιαστικού και δομημένου περιβάλλοντος 

12. Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον ορεινό χώρο Μελέτες οικοτουριστικής ανάπτυξης & δασικής αναψυχής 

13. Έρευνα σε όλα τα πεδία του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος 

14. Μελέτες υδατικού ισοζυγίου και επάρκειας υδατικών πόρων ορεινών λεκανών 

15. Μελέτες εκτίμησης και αποτροπής διαβρώσεων και γεωλισθήσεων ορεινών όγκων

16. Μελέτες έργων διαχείρισης και προστασίας από πλημμυρικό κίνδυνο 

17. Μελέτες αντιμετώπισης υδρoμετεωρολογικών καταστροφών 

Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούν να ασχοληθούν με κάθε εργασία σχετική με την κατά χώρο και χρόνο τάξη των ανθρωπογενών και φυσικών οικοσυστημάτων, τόσο των μεμονωμένων στοιχείων τους, όσο και συνόλων σε συνδυασμό με τα στοιχεία της τέχνης, της αρμονίας και του ωραίου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος μπορούν να εργάζονται σε υπουργεία και οργανισμούς εποπτευόμενους από αυτά, ερευνητικά κέντρα, ΟΤΑ, Δασαρχεία, Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για διδασκαλία συναφών με τον κλάδο μαθημάτων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας καλύπτει το γνωστικό πεδίο που σχετίζεται με τη Μορφολογία –Φυσιολογία Φυτών, τη Συστηματική Βοτανική, τη Δασική Βοτανική (Κωνοφόρα – Πλατύφυλλα), τη Βιολογία Άγριας Πανίδας, την Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας, την Πανίδα και Κοινωνία, την Οικοστατιστική, τη Γενική Οικολογία, τη Δασική Οικολογία, τη Δασοκομική, τη Λιβαδική Οικολογία, τη Διαχείριση Λιβαδιών, τη Δασική Γενετική, την Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Η κατεύθυνση Διαχείρισης, Προστασίας Φυσικών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής καλύπτει το γνωστικό πεδίο που σχετίζεται με τη Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Βιομάζας, τη Δασική Βιομετρία, τον Σχεδιασμό και Διαχείριση Δασικών Πόρων, τη Δασική Οικονομία- Εκτιμητική & Αξιολόγηση Επενδύσεων, τη Δασική – Περιβαλλοντική Πολιτική, τη Χημεία & Χημικά Προϊόντα Ξύλου, τη Δασική Νομοθεσία, τη Δασική Οδοποιία, την Τοπογραφία – Αποτυπώσεις –Χαράξεις, τη Διαχείριση Λεκανών Απορροής, την Υδρογεωμορφολογία και Υδρολογικές Καταστροφές, την Αντιμετώπιση Υδρολογικών Καταστροφών και Έργα – Μέθοδοι Προστασίας, τις Δασικές Πυρκαγιές, τη Δασική Εντομολογία και τη Δασική Παθολογία.

Η κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου καλύπτει το γνωστικό πεδίο που σχετίζεται με την Αστική Οικολογία, την Ερευνητική Μεθοδολογία, το Τεχνικό Σχέδιο, τη Σχεδίαση σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα, την Αρχιτεκτονική Τοπίου, την Εδαφολογία, την Τεχνολογία Ξύλου & Βιοσυνθετικά Υλικά, το Ξύλο και Αστικό Πράσινο, τα Καλλωπιστικά Φυτά, την Αποκατάσταση Τοπίου, τη Δασοκομία Πόλεων, την Εφαρμοσμένη Μηχανική, την Ανάλυση & Σύνθεση Τοπίου, το Σχεδιασμό Πρασίνου, τα Μαθηματικά και την Αξιολόγηση & Αποτίμηση Οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. διαρθρώνεται σε δέκα εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία.

Στα πέντε πρώτα εξάμηνα το Π.Π.Σ. εστιάζει αποκλειστικά σε μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής και στη συνέχεια εμβαθύνει και εστιάζει σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα με εξειδικευμένα μαθήματα κατεύθυνσης.

Στο 5ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις η οποία δεν νοείται ως επαγγελματική κατεύθυνση και δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών (πτυχίο) αλλά περιλαμβάνεται μόνο στην αναλυτική βαθμολογία των πτυχιούχων:

α. Οικολογία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας,

β. Διαχείριση Προστασίας Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής και

γ. Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει πλήρως κατοχυρωμένα και αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως ορίζονται στα άρθρα 10 και 11 του Π.Δ 344/2000 (ΦΕΚ 297/29.12.2000 τ.Α’) και στο Π.Δ. 95/2017 (ΦΕΚ 135/11.09.2017 τ.Α’).

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. λειτουργούν τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1) Άνθρωπος και Νερό,

2) Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία

3) Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή (ερευνητικού χαρακτήρα)

4) Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή (Διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

2722
11