Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1004
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10450
Βάση 2022
Εισακτέοι
119
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΣΟΠΕ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ξεκίνησε τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Στόχος του τμήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία, τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος, δίνεται έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες και τη δικτύωση με διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον κορυφαίο ρόλο της Ελληνικής Ναυτιλίας παγκοσμίως.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Ε.Κ.Π.Α είναι πτυχιούχοι της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως στελέχη οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών ναυτιλιακών επιχειρήσεων (εμπορικής, επιβατηγού, τουριστικής ναυτιλίας κ.α.). Μπορούν επίσης να απασχοληθούν ως στελέχη οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών διοίκησης και διαχείρισης λιμένων, ως στελέχη επιχειρήσεων με αντικείμενο την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλασσίων μεταφορών (σε δραστηριότητες όπως χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυλώσεων, ναυτασφαλίσεις, προμήθειες πλοίων, διαμεσολάβησης εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α.) και γενικότερα σε διοικητικές θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων και της οικονομίας. 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) παρέχει ένα ευρύ σύνολο μαθημάτων γενικής επιστημονικής υποδομής. Δίνεται συνεπώς η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/τες να διαμορφώσουν ένα ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο για την ανάπτυξη στοχευμένων και εξειδικευμένων γνώσεων στα, μεταξύ των άλλων, πεδία της διαχείρισης των λιμένων, της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από το δεύτερο και κυρίως από το τρίτο εξάμηνο και μετά, τα μαθήματα εξειδικεύονται και εμβαθύνουν στα γνωστικά πεδία του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αναπτύσσεται σε υποχρεωτικά μαθήματα που εστιάζουν σε τρία γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Ναυτιλίας, β) Διαχείριση Λιμένων και γ) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και Θαλασσίων Μεταφορών. Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται με μαθήματα επιλογής, τα οποία έχουν επιλεγεί ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ, ισορροπημένο και σύγχρονο σύνολο διεπιστημονικών πεδίων που υποστηρίζουν τα αντικείμενα της ναυτιλίας και των λιμένων και έχουν λάβει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στις θαλάσσιες μεταφορές και στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος δεοντολογικός κώδικας ή νομοθετική ρύθμιση για τους πτυχιούχους του Τμήματος.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα δεν προσφέρει ακόμη κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ωστόσο οι απόφοιτοι μπορούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών άλλων τμημάτων στα πεδία της ναυτιλίας, της οικονομίας κ.τ.λ.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1