επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9299
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειµένων εφαρµογής ενός ηλεκτρολόγου. Τοµείς εφαρµογής των γνώσεων είναι η σχεδίαση και εποπτεία συστηµάτων παραγωγής µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η σχεδίαση και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών διατάξεων καθώς και διατάξεων αυτοµατισµού. Για το σκοπό αυτό θα διδάχθείς όλα τα απαραίτητα µαθήµατα υποδοµής και ειδικότητας. Οι θεωρητικές γνώσεις συµπληρώνονται µε κατάλληλη εργαστηριακές ασκήσεις και εργασίες που εκπονούνται υποχρεωτικώς. Τέλος, εκτός από τα παραπάνω αµιγώς ηλεκτρολογικά αντικείµενα παρέχονται και γνώσεις που αφορούν στη διοίκηση τεχνική έργων, τη διασφάλιση ποιότητας, την σχετική τεχνική νοµοθεσία, κ.α.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να ασχοληθείς µε όλες τις εφαρµογές του ηλεκτρισµού στην σύγχρονη κοινωνία. Με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, έρευνα και διαχείριση συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνίας και υπολογιστών. Οι τρεις κύριες κατευθύνσεις που μπορείς να απασχοληθείς είναι:

 1. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Ο τομέας ηλεκτρονικής και υπολογιστών
 3. Ο τομέας τηλεπικοινωνιών

Όσον αφορά το Δημόσιο τομέα µπορείς να εργασθείς:

 • Σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
 • Στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Στις επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου (∆.Ε.Κ.Ο) µε πλέον προφανείς τις ∆.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε.
 • Ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας είναι η απόκτηση πτυχίου από την Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή ΠΑ.ΤΕ.Σ – Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Όσον αφορά τον Ιδιωτικό τομέα, με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή ιδιωτικού υπάλληλου, µπορείς να εργαστείς:

 • Ως Ηλεκτρολόγος Τεχνολόγος Μηχανικός που εργάζεται ως µελετητής για τεχνικά έργα του δηµοσίου και ιδιωτών
 • Ως εργολήπτης για έργα του δηµοσίου και ιδιωτών
 • Ως εµπορικός αντιπρόσωπος σε ηλεκτροτεχνικά υλικά
 • Ως βιοτέχνης
 • Ως ιδιωτικός υπάλληλος δύναται να εργασθείς σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρίες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστικές, µελετητικές, εµπορικές επιχειρήσεις, στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών, εταιρίες υπολογιστικών συστηµάτων, αυτοµατισµών και ερευνητικά κέντρα.

Το περιεχόµενο της εργασίας σου παρουσιάζεται παρακάτω:

 • Οργάνωση και προγραµµατισµός της παραγωγής – Έλεγχος – Τυποποίηση
 • Προγραµµατισµός συντήρησης – Έλεγχος
 • Νέα προϊόντα και υπηρεσίες
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Τεχνική υποστήριξη πωλήσεων
 • Υποστήριξη πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα Υποχρεωτικά και κατ επιλογήν που καλύπτουν και το τεχνολογικό και το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Κάποια από αυτά είναι:

 • Μαθηματικά
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα
 • Ηλεκτρονική
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Φωτοτεχνία
 • Υψηλές Τάσεις
 • Ηλεκτρική Κίνηση 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό. 

Ως πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ. 108/2013 και είναι ισότιμα με αυτά των αντίστοιχων ΤΕΙ.

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

7668
37