επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11005
Βάση 2017
Εισακτέοι
72
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Περιβάλλοντος θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οικολογία, την οικονομία, την εκπαίδευση, την πολιτική, την περιβαλλοντική μηχανική και την ενέργεια.
Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία επιστημόνων ικανών να κατανοούν και να αναλύουν το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και να καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος μπορείς να απασχοληθείς στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.
Πιο συγκεκριμένα μπορείς να εξασκήσεις τα παραπάνω αντικείμενα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • Ως επόπτης περιβάλλοντος σε νομαρχίες, μονάδες βιολογικών καθαρισμών, στην ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών.
 • Στην εκπαίδευση
 • Στον τομέα περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Στον τομέα οικολογίας των έμβιων οργανισμών
 • Στον τομέα εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας
 • Στη διαχείριση και διοίκηση οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται σε υποχρεωτικά (1ο και 2ο έτος) και κατ επιλογή μαθήματα (3ο και 4ο έτος) και έχει ως βασικούς πυλώνες Α) μαθήματα Περιβαλλοντικών Επιστημών Β) μαθήματα Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γ) μαθήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 405 το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 228 τ.Α΄/6.11.1995.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Μεταπτυχιακό στη διαχείριση του περιβάλλοντος της επιχείρησης
 2. Μεταπτυχιακό στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος
 3. Μεταπτυχιακό στη Γεωγραφία
 4. Μεταπτυχιακό στις Γεωεπιστήμες
 5. MSc Προστασία του περιβάλλοντος: την αποκατάσταση και διαχείριση του περιβάλλοντος
 6. MSc στη χωροταξία, τις συγκοινωνίες, και περιβαλλοντική ισορροπία
 7. MSc σχεδιασμό των μεταφορών και του περιβάλλοντος
 8. MSc στον τομέα της αλιείας και της προστασίας των υδάτων
 9. MSc βιώσιμη ενέργεια και την επιχειρηματικότητα

Ή ακόμη μπορείς να επιλέξεις κάποιο από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχει το Τμήμα Περιβάλλοντος στα ελληνικά 10) Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας, 11) Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή, και στα αγγλικά 12) in Environmental Sciences.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8