Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 762
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10319
Βάση 2017
Εισακτέοι
175
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, τον ποιοτικό έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων. Επιπλέον θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην αγροτική οικονομία και το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα. Στην διάρκεια των σπουδών σου θα κληθείς να επιλέξεις μία από τις 4 κατευθύνσεις του τμήματος ενώ στο πτυχίο σου θα αναγράφεται ο τίτλος της κατεύθυνσης σου (π.χ. Τεχνολόγος Γεωπόνος με κατεύθυνση Φυτικής παραγωγής)

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι επαγγελματικές σου δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στο τμήμα σου στην διάρκεια των σπουδών σου.
Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Φυτικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Aνάπτυξη και φρoντίδα των ανθoκoμικών καλλιεργειών.
 • Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και εμπoρία ανθoκηπευτικών προϊόντων.
 • Μαζικοί ψεκασμοί, απεντομώσεις και απολυμάνσεις θερμοκηπίων.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες για ζημιές της ανθoκηπευτικής παραγωγής.
 • Εμπορία θερμoκηπευτικoύ υλικού, ανθoκηπευτικών προϊόντων, καθώς και αδρανών υλικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορμονών και αναπαραγωγικού υλικού.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ανωτέρω ειδών, καθώς και ειδικών εργαστηρίων και κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ανθoκηπευτικών εκμεταλλεύσεων και έργων πρασίνου

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Ζωικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων.
 • Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών
 • Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο σπερματοληψίας.
 • Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών.
 • Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελισσών.
 • Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα.
 • Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών κ.α.

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα μπορείς να ασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Διοικητικοοικονομική διαχείριση στο πλαίσιο των φορέων γεωργικής ανάπτυξης και στα προγράμματα λογιστικής και στατιστικής παρακολούθησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημίες – Συμμετοχή στο σώμα Ελεγκτών Γεωργικών Συνεταιρισμών.
 • Δραστηριότητα σε αγροτικές ασφάλειες.
 • Τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων των συνεταιρισμών.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη γεωργικών μελετών.

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων θα μπορείς να απασχοληθείς:

 • Σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ως υπεύθυνος για την ποιότητα και την εμπορία των φυτικών και ζωικών προϊόντων.
 • Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου ως υπεύθυνος για την έρευνα αγοράς, τη συλλογή πληροφοριών, τη συμπεριφορά των καταναλωτών κ.α.
 • Σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, ως υπεύθυνος για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, τα δίκτυα διανομής, την συντήρηση κ.α.
 • Σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα
 • Σε τελωνεία και σταθμούς ελέγχου
 • Σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων, στις ενώσεις γεωργών κ.α.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Τέλος, οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν επιλέξεις θα μπορείς να εργαστείς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στις γεωργικές επιστήμες και συγκεκριμένα στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων με έμφαση στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και τα Οπωροκηπευτικά. Επιπλέον, θα έχεις την δυνατότητα να παρακολουθήσεις και μαθήματα αγρο-οικονομικού περιεχομένου, ώστε να αποκτήσεις μία σύγχρονη οπτική πάνω στο αντικείμενο της καλλιέργειας φυτών και δέντρων, τη διαχείριση των γεωργικών προϊόντων, την προστασία της φυτικής παραγωγής, τη γενετική βελτίωση και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Στην κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις τις απαραίτητες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες για την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων καθώς και διοικητικών πρακτικών, στην παραγωγή ζώων, στην υγιεινή και παραγωγικότητα των εκτροφών, στη γενετική βελτίωση, στην μεταποίηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας αυτών. 

Στην κατεύθυνση της Αγροτικής Οικονομάς θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την μελέτη και έρευνα της οικονομικής πτυχής της αγροτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, θα εφοδιαστείς με γνώσεις που αφορούν ειδικούς τομείς της αγροτικής οικονομίας, όπως η οργάνωση και η διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων, η πληροφόρηση της αγοράς, η διαφήμιση και η εμπορία των αγροτικών προϊόντων, η αγροτική πολιτική της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην κατεύθυνση του Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις τις απαραίτητες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες, που απαιτούνται για την μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της. Συγκεκριμένα θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην συντήρηση, τη μεταποίηση, τη τυποποίηση, τον υγειονομικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων και γενικά όλων εκείνων των διαδικασιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων καθώς και διασφάλιση της ποιότητας τους. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα εργασιακά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στον Τμήμα σου:

Φυτική Παραγωγή

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης της Φυτικής Παραγωγής εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για την κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α)
 • Τέλος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (Κωδικός Π.Ε. 18.30 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας).

Ζωικής Παραγωγής

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης της Ζωικής Παραγωγής εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για εξειδικευμένες εργασίες για την κατηγορία ζωοτεχνικών έργων.
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α).

Αγροτικής Οικονομίας

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης μπορείς να διοικήσεις και να διαχειριστείς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις και γεωργικούς συνεταιρισμού, την λογιστική παρακολούθησή τους καθώς και την τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων και να υπογράφεις τους ισολογισμούς τους.

Ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης μπορείς να απασχοληθείς σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις για την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων σε ότι αφορά την ποιότητα και την εμπορία φυτικών και ζωικών προϊόντων.
 • Επιπλέον, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18.12 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και μπορείς να εργαστείς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Plant Biotechnology
 • Master Engineering : Agronomy, Food, Environment
 • Animal, Dairy, Poultry sciences
 • MSc in Agricultural Economics
 • Master of Sciences in Horticulture
 • MSc Sustainable Food Systems
 • MSc in Rural Development and Agrobusiness
 • ME Biosystems & Food Engineering 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

4069
28