Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 557
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10368
Βάση 2017
Εισακτέοι
133
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην Γεωπονική Επιστήμη με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτογενή παραγωγή. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι επαγγελματικές σου δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στο τμήμα σου στην διάρκεια των σπουδών σου.
Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Φυτικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Aνάπτυξη και φρoντίδα των ανθoκoμικών καλλιεργειών.
 • Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και εμπoρία ανθoκηπευτικών προϊόντων.
 • Μαζικοί ψεκασμοί, απεντομώσεις και απολυμάνσεις θερμοκηπίων.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες για ζημιές της ανθoκηπευτικής παραγωγής.
 • Εμπορία θερμoκηπευτικoύ υλικού, ανθoκηπευτικών προϊόντων, καθώς και αδρανών υλικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορμονών και αναπαραγωγικού υλικού.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ανωτέρω ειδών, καθώς και ειδικών εργαστηρίων και κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ανθoκηπευτικών εκμεταλλεύσεων και έργων πρασίνου

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Ζωικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων.
 • Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών
 • Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο σπερματοληψίας.
 • Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών.
 • Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελισσών.
 • Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα.
 • Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών κ.α.

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα μπορείς να ασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Διοικητικοοικονομική διαχείριση στο πλαίσιο των φορέων γεωργικής ανάπτυξης και στα προγράμματα λογιστικής και στατιστικής παρακολούθησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημίες – Συμμετοχή στο σώμα Ελεγκτών Γεωργικών Συνεταιρισμών.
 • Δραστηριότητα σε αγροτικές ασφάλειες.
 • Τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων των συνεταιρισμών.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη γεωργικών μελετών.

Τέλος, οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν επιλέξεις θα μπορείς να εργαστείς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στις γεωργικές επιστήμες και συγκεκριμένα στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Ενδεικτικά μερικά πεδία στα οποία θα αποκτήσεις γνώσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Θρέψη φυτών – Λιπασματολογία 2) Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά 3) Βιοκλιματολογία Θερμοκηπίων και Αγροτικών Μονάδων 4) Ειδική Φυτοπροστασία 

Στην κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην επιστήμη των ζώων και συναφών κλάδων.Μέσα σε αυτή την κατεύθυνση θα μάθεις για την παραγωγή, την επεξεργασία, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης.Ενδεικτικά μερικά πεδία στα οποία θα αποκτήσεις γνώσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Ανατομία Αγροτικών Ζώων 2) Προβατοτροφία- Αιγοτροφία 3) Κτηνιατρική Φαρμακολογία 4) Βιολογική Κτηνοτροφία 

Στην κατεύθυνση της Αγροτικής Οικονομάς θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την μελέτη και έρευνα της οικονομικής πτυχής της αγροτικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά μερικά πεδία στα οποία θα αποκτήσεις γνώσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Κοινή οργάνωση Αγοράς Αγροτικών Προιόντων 2) Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος 3) Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική 4) Χρηματοδότηση Γεωργικών Μονάδων και Επιχειρήσεων

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα εργασιακά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στον Τμήμα σου:

Φυτική Παραγωγή

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης της Φυτικής Παραγωγής εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για την κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α).
 • Τέλος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (Κωδικός Π.Ε. 18.30 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας).

Ζωικής Παραγωγής

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για εξειδικευμένες εργασίες για την κατηγορία ζωοτεχνικών έργων.
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α).

Αγροτικής Οικονομίας

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης μπορείς να διοικήσεις και να διαχειριστείς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις και γεωργικούς συνεταιρισμού, την λογιστική παρακολούθησή τους καθώς και την τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων και να υπογράφεις τους ισολογισμούς τους.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Plant Biotechnology
 • Master Engineering : Agronomy, Food, Environment
 • Animal, Dairy, Poultry sciences
 • MSc in Agricultural Economics
 • Master of Sciences in Horticulture
 • MSc Sustainable Food Systems
 • MSc in Rural Development and Agrobusiness
 • ME Biosystems & Food Engineering

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

5270
31