Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 761
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11496
Βάση 2017
Εισακτέοι
168
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τις εφαρμογές της Γεωργικής Επιστήμης και τεχνολογίας με έμφαση στην Φυτική και Ζωική παραγωγή, την Αγροτική Οικονομία καθώς και την Μηχανική των Βιοσυστημάτων. Επιπλέον, το τμήμα θα σου παρέχει γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην Γεωργία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι επαγγελματικές σου δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στο τμήμα σου στην διάρκεια των σπουδών σου.

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Φυτικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Aνάπτυξη και φρoντίδα των ανθoκoμικών καλλιεργειών.
 • Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και εμπoρία ανθoκηπευτικών προϊόντων.
 • Μαζικοί ψεκασμοί, απεντομώσεις και απολυμάνσεις θερμοκηπίων.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες για ζημιές της ανθoκηπευτικής παραγωγής.
 • Εμπορία θερμoκηπευτικoύ υλικού, ανθoκηπευτικών προϊόντων, καθώς και αδρανών υλικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορμονών και αναπαραγωγικού υλικού.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ανωτέρω ειδών, καθώς και ειδικών εργαστηρίων και κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ανθoκηπευτικών εκμεταλλεύσεων και έργων πρασίνου

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Ζωικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων.
 • Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών.
 • Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο σπερματοληψίας.
 • Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών.
 • Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελισσών.
 • Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα.
 • Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών κ.α.

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα μπορείς να ασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Διοικητικοοικονομική διαχείριση στο πλαίσιο των φορέων γεωργικής ανάπτυξης και στα προγράμματα λογιστικής και στατιστικής παρακολούθησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημίες
 • Συμμετοχή στο σώμα Ελεγκτών Γεωργικών Συνεταιρισμών.
 • Δραστηριότητα σε αγροτικές ασφάλειες.
 • Τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων των συνεταιρισμών.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη γεωργικών μελετών.

Τέλος, οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατευθύνσεις και αν επιλέξεις θα μπορείς να εργαστείς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση των Μηχανικών Βιοσυστημάτων θα μπορείς να απασχοληθείς:

 • Ως εμπειρογνώμονας των γνωματεύσεων των φορέων που χρησιμοποιούν γεωργικό εξοπλισμό.
 • Ως ιδιοκτήτης ή υπάλληλος σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων κ.α.
 • Με τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των γεωργικών μηχανών και εργαλείων καλλιέργειας του εδάφους, συγκομιδής, μεταφοράς, επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων κ.α.
 • Με την εκπόνηση και επίβλεψη γεωργοτεχνικών μελετών που σχετίζονται με την ίδρυση βιοτεχνιών ή βιομηχανιών γεωργικών μηχανημάτων, άρδευσης και στράγγισης υγρών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
 • Με την επίβλεψη και επιμέτρηση των κατασκευών υδραυλικών και μηχανολογικών έργων που σχετίζονται με την Γεωργία. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής θα μάθεις σχετικά με την ανάπτυξη και τη διάδοση των μεθόδων καλλιέργειας, την πρόληψη και καταστολή των αρνητικών επιδράσεων στα φυτικά προϊόντα καθώς και τις αναλύσεις εδαφών, ιστών και αρδευτικού νερού. Ενδεικτικά τα πεδία τα οποία θα γνωρίσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Φυσιολογία Φυτών, η Φυτοπαθολογία, η Ανθοκομία, η Βιοτεχνολογία, τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά, η Ζιζανιολογία κ.α. Το σύνολο των μαθημάτων της κατεύθυνσης αποτελείται από μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδίκευσης και διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.

Στην κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής θα μάθεις σχετικά με την επιστήμη των ζώων και άλλων συναφών κλάδων. Συγκεκριμένα θα μάθεις σχετικά με την παραγωγή, την επεξεργασία, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που προέρχονται από την κτηνοτροφική παραγωγή. Ενδεικτικά μερικά πεδία στα οποία θα αποκτήσεις γνώσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι η ανατομία, η μικροβιολογία και η ανοσολογία των ζώων, η αναπαραγωγή των ζώων, η χοιροτροφία, η πτηνοτροφία και ο ποιοτικός έλεγχος ζωοτροφών. Το σύνολο των μαθημάτων της κατεύθυνσης αποτελείται από μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδίκευσης και διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. 

Στην κατεύθυνση της Αγροτικής Οικονομίας θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω σε γεωργοοικονομικά θέματα. Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα και στην εμπορία και διαχείριση αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικά μερικά πεδία στα οποία θα αποκτήσεις γνώσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Μικροοικονομία και η Μακροοικονομία, τα οικονομικά της ζωικής παραγωγής, οι ποσοτικές μέθοδοι, η κοστολόγηση και το μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων. Το σύνολο των μαθημάτων της κατεύθυνσης αποτελείται από μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδίκευσης και διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.

Στην κατεύθυνση των Μηχανικών Βιοσυστημάτων θα μάθεις σχετικά με την εφαρμογή των θετικών και των βιολογικών επιστημών στην κατασκευή και χρήση των κατάλληλων μηχανών και στην επιλογή και εφαρμογή αρδευτικών τεχνικό με στόχο την υποστήριξη της καλλιέργειας των φυτών και της εκτροφής των ζώων, όπως επίσης και την απόληψη και την διαχείριση των απολαμβανόμενων προϊόντων. Ενδεικτικά μερικά πεδία στα οποία θα αποκτήσεις γνώσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Μηχανική και Αντοχή των Υλικών, η ασφάλεια και εργονομία μηχανημάτων, . Το σύνολο των μαθημάτων της κατεύθυνσης αποτελείται από μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδίκευσης και διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα εργασιακά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στον Τμήμα σου:

Φυτική Παραγωγή

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης της Φυτικής Παραγωγής εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για την κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α).
 • Τέλος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (Κωδικός Π.Ε. 18.30 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας)

Ζωική Παραγωγή

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης της Ζωικής Παραγωγής εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για εξειδικευμένες εργασίες για την κατηγορία ζωοτεχνικών έργων.
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α)

Αγροτική Οικονομία

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης της Αγροτικής Οικονομίας, μπορείς να διοικήσεις και να διαχειριστείς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις και γεωργικούς συνεταιρισμού, την λογιστική παρακολούθησή τους καθώς και την τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων και να υπογράφεις τους ισολογισμούς τους.

Μηχανικοί Βιοσυστημάτων

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης των Μηχανικών Βιοσυστημάτων εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για εξειδικευμένες εργασίες έργων, κατηγορίας υδραυλικών ή μηχανολογικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Plant Biotechnology
 • Master Engineering : Agronomy, Food, Environment
 • Animal, Dairy, Poultry sciences
 • MSc in Agricultural Economics
 • Master of Sciences in Horticulture
 • MSc Sustainable Food Systems
 • MSc in Rural Development and Agrobusiness
 • ME Biosystems & Food Engineering 

ΤΕΙ Θεσσαλίας

3998
27