Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 555
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9876
Βάση 2017
Εισακτέοι
105
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με το αντικείμενο της ιχθυοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με την εφαρμογή των βιολογικών, τεχνολογικών και φυσικών επιστημών στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την καλύτερη διαχείριση, εκτίμηση και αξιολόγηση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως Ιχθυολόγος στο δημόσιο η ιδιωτικό τομέα σε όλο το φάσμα της αλιευτικής διαδικασίας και στην επεξεργασία αυτών των προϊόντων. Ειδικότερα, μπορείς να απασχοληθείς σε ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις αλιείας, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ιχθυογεννητικούς σταθμούς, οστρακοτροφεία, μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και συνεταιριστικές οργανώσεις αλιείας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα γενικής υποδομής καλύπτουν βασικές γνώσεις, που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, της Βιολογίας, της Στατιστικής και της Πληροφορικής. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής καλύπτουν γνώσεις της Υδροβιολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, της Βιολογίας και Φυσιολογίας των Υδρόβιων Οργανισμών, της Ιχθυολογίας, της Γενετικής και της Ιχθυοπαθολογίας. τα οποία αποτελούν το κύριο υπόβαθρο γνώσης για τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος. Τα μαθήματα ειδικότητας είναι εξειδικευμένα στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις τεχνολογικές εφαρμογές σε βιοτεχνική-βιομηχανική κλίμακα , όπως είναι οι τεχνικές εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, οι σύγχρονες μέθοδοι και η τεχνολογία διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και υγροτόπων, οι μέθοδοι και τεχνικές Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊόντων. Μεταξύ άλλων καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο των Υδατοκαλλιεργειών, της Αλιευτικής Βιολογίας, της Δυναμικής Ιχθυοπληθυσμών, του Ποιοτικού και Υγιειονομικού ελέγχου των ιχθυηρών.

Τα μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών κάνουν μια εισαγωγή στο οικονομικοκοινωνικό και νομοθετικό περιβάλλον, στο οποίο θα ενταχθείς ως απόφοιτος του Τμήματος.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 18.14 Ιχθυοκομίας – Αλιείας δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως Ιχθυολόγος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του συγκεκριμένου τμήματος ορίζονται από το Π.Δ. 387/89 (ΦΕΚ 169/16-6-89 τ.Α.), ΠΔ 109/89 (ΦΕΚ 47/10-2-89 τ.Α.) και ΠΔ 312/03 (ΦΕΚ 264/19-11-03 τ.Α.).

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο: Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture.

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • Master in Aquaculture and Aquatic Resources Management (AARM)
  • MSc in Fishery and Protection of Waters
  • Master of Science in International Fisheries Management
  • Master in Aquaculture and Aquatic Resources Management (AARM) 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

5270
31