Μεσογειακών Σπουδών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 181
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11865
Βάση 2017
Εισακτέοι
135
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα γνωρίσεις και θα μελετήσεις την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών της Μεσογείου. Θα γνωρίσεις , ακόμα, την ιστορική , οικονομική και πολιτική ανάπτυξη  και τους αρχαίους πολιτισμούς. Θα αναπτύξεις τα προσόντα σου πάνω στις ανασκαφικές δραστηριότητες, στις θεωρητικές προσγγίσεις, στην εφαρμογή θετικών επιστημών με αρχαιομετρικές μεθόδους.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

    1. Εάν επιλέξεις την Ειδίκευση «Αρχαιολογία»

θα μπορείς να εργαστείς σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Αρχαιολογίας, όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορείς να εργαστείς ως Αρχαιολόγος στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Επιπροσθέτως, και με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, υπάρχουν προοπτικές απασχόλησης σε:

 • Ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές
 • Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές (Ελλάδα και Εξωτερικό)
 • Πολιτιστικά-Μορφωτικά Τμήματα και Διευθύνσεις Περιφερειών, Δήμων και Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών (π.χ. Τράπεζες)
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πολιτιστικό ρεπορτάζ)
 • Αρχαιολογικά και αρχαιογνωστικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα

    2.  Εάν επιλέξεις την Ειδίκευση «Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου»,

θα μπορείς να απασχοληθείς σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη γλώσσα επιλογής όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες:

 • Έρευνα και Διδασκαλία σχετικές με τον τομέα της γλωσσολογίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Εκδόσεις (δημιουργία λεξικών, γλωσσαρίων, παιδαγωγικών γραμματικών, διδακτικών βιβλίων και εποπτικών μέσων ξένων γλωσσών κ.τ.λ.)
 • Διδασκαλία της Γλώσσας (σε συνδυασμό με εκπαίδευση της ξένης γλώσσας και φιλολογίας)
 • Λογοθεραπεία (σε συνδυασμό με μετεκπαίδευση στη θεραπευτική διαταραχών του λόγου)
 • Μετάφραση και Διερμηνεία (σε συνδυασμό με μετεκπαίδευση στην τεχνική της μετάφρασης)
 • Πληροφορική με εφαρμογή στη γλωσσική τεχνολογία (αυτόματη μετάφραση, επεξεργαστές κειμένων, ορθογραφικοί ελεγκτές, πολυμέσα κ.τ.λ., σε συνδυασμό με γνώσεις πληροφορικής)
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς

    3.   Εάν επιλέξεις την Ειδίκευση Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών,

με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου θα μπορείς να εργαστείς σε:

 • Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς)
 • Ερευνητικά Κέντρα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ, ΕΕΚ, κ.ά.)
 • Περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, κ.ά.)
 • Ελληνικές Εμπορικές-Τεχνικές Επιχειρήσεις
 • Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Διπλωματικό Σώμα (Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες)

Με την κατάλληλη όπου χρειάζεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα. Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο.

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση της αρχαιολογίας αμελετά την πορεία του πολιτισμού και την ιστορία των λαών της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από τα υλικά κατάλοιπα και τις γραπτές μαρτυρίες του παρελθόντος. Η διδασκαλία του αρχαίου κόσμου πλαισιώνεται από πρακτικά μαθήματα, επιτόπιες ασκήσεις και ανασκαφές που συμπληρώνουν τη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και από μαθήματα, τα οποία άπτονται επιστημών με μεγάλη συνεισφορά στην Αρχαιολογία, όπως είναι η Αρχαιομετρία και η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία.

Η κατεύθυνση αυτή μελετάει και ερευνά θέματα γενικής γλωσσολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική δομή, κατάκτηση, εκμάθηση και διδασκαλία αυτών των γλωσσών, στην ιστορία και τη χρήση τους καθώς και σε θέματα γλωσσικής πολιτικής, κοινωνιογλωσσολογίας και γραμματισμού αλλά και μελέτης της φυσικής γλώσσας με τη βοήθεια εργαλείων της υπολογιστικής γλωσσολογίας και επεξεργασίας σωμάτων κειμένων. Μέσα από τη μελέτη των βασικών επιπέδων ανάλυσης των γλωσσών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία) θα αποκτήσεις βαθιά γνώση τόσο της διαχρονικής εξέλιξης όσο και της σύγχρονης μορφής τους με αποτέλεσμα να γίνεις ανταγωνιστικός στον ευρύτερο χώρο της σύγχρονης γλωσσολογίας.

Η κατεύθυνση αυτή μελετά την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και την ίδια την Ευρώπη που γεννήθηκε στη Μεσόγειο, το Μαγκρέμπ, την Εγγύς και Μέση Ανατολή, τον Ιουδαϊσμό, το Χριστιανισμό και το Ισλάμ, την Αθήνα, τη Ρώμη, την Ιερουσαλήμ, την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη, τη Βενετία, τη Γένοβα και τη Ρόδο, την έδρα του Τ.Μ.Σ. Σου δίνετε η δυνατότητα μέσα από τα παραδείγματα της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε., να κατανοήσεις το ρόλο και τη σημασία σήμερα των διεθνών οργανισμών στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα στη Μεσόγειο. Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων σου επιτρέπει να προσεγγίσεις διεξοδικά τα περιφερειακά προβλήματα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επίσης, η ανάλυση των οικονομικών σχέσεων, των πολιτικών ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη Μεσόγειο σου παρέχει το πλαίσιο κατανόησης του νέου ρόλου των μεσογειακών χωρών στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Στο τμήμα λειτουργούν 5 εργαστηρια(Αρχαιομετρίας, μεσογειακής πολιτικής,πληροφορικής, περιβαλλοντικής αρχαιολογίας, γλωσσολογίας). Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα προς το παρόν είναι ασαφή και εξαρτώνται από την κατευθυνση που θα επιλέξεις και την συνέχεια των σπουδών σου καθώς δεν προσδιορίζονται από το πανεπιστήμιο σου.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο»
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου»
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»
 • Αρχαιολογία και Ιστορία Τέχνης
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Teaching of Language and Literature

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8