επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15520
Βάση 2022
Εισακτέοι
77
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η Σχολή εδρεύει στον Πειραιά και η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστον δύο (02) έτη. Κατά τη διάρκειά της οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που αποφοιτούν από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και εκπαιδεύθηκαν με επιτυχία στα καθήκοντα «Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιστών ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών» απονέμεται το αντίστοιχο πτυχίο. Για να είσαι υποψήφιος για τη Σχολή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο. Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την αποφοίτησή σου θα αποκτήσεις τον τίτλο του Λιμενοφύλακα και θα ενταχθείς στο Λιμενικό σώμα- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

5 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην Κατεύθυνση Μηχανοδηγών θα ασχοληθείς με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Ναυτικοί Κινητήρες, Μηχανολογικό Σχέδιο, Βοηθητικά Συστήματα και Δίκτυα Πλοίου, Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτρονική, Ηλεκτροτεχνία, Θερμοδυναμική, Μηχανική των Ρευστών, Πληροφορική, Αγγλικά, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία Οπλοτεχνική –  Σκοποβολή, Ναυπηγική, Στοιχεία Μηχανών, Διατάξεις και Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας, Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών.  

Στην Κατεύθυνση Αρμενιστών θα ασχοληθείς με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Ακτοπλοΐα, Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας, Θεωρία και Εφαρμογές του Ναυτικού Ραντάρ, Ναυτικά Ηλεκτρονική Όργανα στη Ναυσιπλοΐα, Έρευνα και Διάσωση, Πληροφορική, Αγγλικά, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία, Οπλοτεχνική –  Σκοποβολή, Ναυσιπλοΐα με Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη, Ειδικά Θέματα Ναυτιλίας και Εφαρμογές Θαλάσσιων Επιστημών, Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας – Επικοινωνίες Κινδύνου, Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.).

Στην Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών θα ασχοληθείς με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Θεωρητικός & Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός / Εισαγωγή στη Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Ναυτικοί Κινητήρες, Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα στη Ναυσιπλοΐα, Δίκτυα Η/Υ, Αγγλικά, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία, Οπλοτεχνική –  Σκοποβολή, Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Εφαρμογές, Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρονική, Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μηχανές,  Διατάξεις και Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βοηθητικά Συστήματα και Δίκτυα Πλοίου, Προγραμματισμός Η/Υ, Λογική Σχεδίαση.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στη Σχολή παρέχεται ακαδημαϊκή, λιμενική, ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση. Επιπλέον, παρέχεται πρακτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και καλλιεργείται η στρατιωτική και αστυνομική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Στη Σχολή λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: Α. Τομέας Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών με τα ακόλουθα εργαστήρια: α. Ηλεκτρονικής β. Τηλεπικοινωνιών Β. Τομέας Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας με τα ακόλουθα εργαστήρια: α. Ναυπηγίας β. Ναυτικής Μηχανολογίας γ. Ναυτικών Μηχανών εσωτερικής καύσεως Γ. Τομέας Θερμοδυναμικής και Μηχανικής Ρευστών με τα ακόλουθα εργαστήρια: α. Θερμοδυναμικής β. Καυσίμων και λιπαντικών Δ. Τομέας Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τα ακόλουθα εργαστήρια: α. Ηλεκτροτεχνίας β. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε. Τομέας Μαθηματικών Ζ. Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Διοίκηση Η. Τομέας Δικαίου Θ. Τομέας Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Επιστημών με τα ακόλουθα εργαστήρια: α. Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών β. Θαλάσσιων Επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση οργανώνεται σε πέντε (05) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, τρία (03) χειμερινά και δύο (02) εαρινά. Το πρόγραμμα σπουδών για καθένα από τα δύο (02) πρώτα έτη περιλαμβάνει την Α’ και Β’ Εκπαιδευτική Περίοδο. Η Α’ εκπαιδευτική περίοδος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων, μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων στη Σχολή και της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικούς πλόες και δράσεις που αφορούν στο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Η Β’ εκπαιδευτική περίοδος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων με συμμετοχή των Δοκίμων σε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.  Στο Α’ και Β’ εξάμηνο πραγματοποιείται γενική εκπαίδευση των Δοκίμων μέσω της παρακολούθησης κοινών μαθημάτων, ενώ στο Γ και Δ’ εξάμηνο, οι Δόκιμοι εκπαιδεύονται εντασσόμενοι σε: α) Τμήμα Μηχανοδηγών ΠΑΣ, β) Τμήμα Αρμενιστών ΠΑΣ, γ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών, με σκοπό την απόκτηση αντίστοιχων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσω ειδικών εκπαιδεύσεων. Στο Ε’ εξάμηνο πραγματοποιείται πρακτική εκπαίδευση σε πλοία/σκάφη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα, για την ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιείται σε ανάλογη/ες προς την ειδικότητα Υπηρεσία/ες του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Η κατανομή των Δοκίμων στις ειδικότητες «Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιστών ΠΛΣ» και «Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών» πραγματοποιείται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, με κριτήριο τη συνολική βαθμολογία των Δοκίμων έως και τη Β’ εκπαιδευτική περίοδο του πρώτου έτους και την ειδικότητα που έχει δηλώσει ο κάθε Δόκιμος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής δύναται να οργανώνει σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε θέματα Ναυτικής, Λιμενικής και Ναυτιλιακής Επιστήμης.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)