Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφύλακης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 881
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17330
Βάση 2022
Εισακτέοι
22
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η Σχολή λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (04) χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής. H Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ισότιμο με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Σκοπός λειτουργίας της Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. είναι να παρέχει στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών του, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί την λιμενική, ναυτική, ναυτιλιακή επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει. Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εκπαιδεύονται ενιαία σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ από το τρίτο (3ο) έτος κατανέμονται σε ειδικότητες Κυβερνητών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Για να είσαι υποψήφιος για τη Σχολή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο. Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την αποφοίτηση σου θα αποκτήσεις τον τίτλο του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και θα ενταχθείς στο Λιμενικό σώμα- ελληνική ακτοφυλακή.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση αυτή θα παρακολουθήσεις μαθήματα όπως : Ηλεκτρονική, Έλεγχος πλοίων, Ναυτική Μετεωρολογία, Ηλεκτρονικά Συστήματα πλοήγησης, Τεχνολογία Ναυτικών υλικών, Ηγεσία και λήψη αποφάσεων, Έρευνα και Διάσωση κ.ά.

Στην κατεύθυνση αυτή θα παρακολουθήσεις μαθήματα όπως : Ναυπηγική, Στοιχεία Μηχανών, Ηγεσία και Λήψη αποφάσεων, Μετάδοση Θερμότητας, Πειραματική αντοχή και αστοχία υλικών, Έλεγχος πλοίων, Τεχνολογία Ναυτικών υλικών, Ηγεσία και λήψη αποφάσεων, Έρευνα και Διάσωση κ.ά.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εκπαιδεύονται ενιαία σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ από το τρίτο (3ο) έτος κατανέμονται σε ειδικότητες Κυβερνητών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής δύναται να οργανώνει σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε θέματα Ναυτικής, Λιμενικής και Ναυτιλιακής Επιστήμης.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)