Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας/ Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Ψυχοτεχνική δοκιμασία Υγειονομικές εξετάσεις Δρόμος 100μ. (17") Δρόμος 1000μ. (4' και 30") Άλμα σε ύψος (1μ.) Άλμα σε μήκος (3,60μ.) Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ (4,40μ.)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) θα αποκτήσεις το απαραίτητο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της Στρατιωτικής, Ακαδημαϊκής και πρακτικής εκπαίδευσης. Αποστολή της σχολής είναι να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνιμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και ιδρύθηκε με τον Ν. 4407/2016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 134 Α’/27.07.2016 και θα δεχτεί εισακτέους για πρώτη χρονιά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Με την ίδρυση της Σ.Μ.Υ.Α. παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) , τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών (Σ.Τ.Υ.Α.) και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.) της Πολεμικής Αεροπορίας. Στη Σ.Μ.Υ.Α. θα λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις, αντίστοιχες των Σ.Υ.Δ. , Σ.Τ.Υ.Α. και Σ.Ι.Ρ. για την παραγωγή των γενικών ειδικοτήτων Τεχνικών, Διοικητικών και Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.

Η κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης, θα αντικαταστήσει την Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας.Επομένως, θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είσαι ικανός να ανταποκριθείς με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα σου ανατεθούν σε θέματα διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης ενώ θα μάθεις και για την χρήση των νέων τεχνολογιών στους παραπάνω τομείς. Ως νεοεισερχόμενος θα κάνεις κτήμα σου τον Κώδικα Τιμής του Δοκίμου, ο οποίος καθορίζει τον μετέπειτα βίο σου ακολουθώντας τους κανόνες και τα έθιμα της Σχολής. Έτσι, διαμορφώνεται το εξαιρετικά πειθαρχημένο και ηθικά άριστο στελεχιακό δυναμικό που η Σχολή αποδίδει στην Πατρίδα. Οι Αρχές, οι Αξίες και τα Πιστεύω των Δοκίμων συνοψίζονται στα παρακάτω: “Είμαι Δόκιμος με τη βούλησή μου και θα τηρώ τα έθιμα και τους κανονισμούς της Σχολής. Θα μεριμνώ για τον Ηθικό, Θεωρητικό και Αισθητικό μου βίο με Επίγνωση, Ειλικρίνεια και Συνέπεια. Σαν Άνθρωπος Υπεύθυνος, Υπερήφανος και Ελεύθερος δε θα κάνω ποτέ πράξη ποταπή, γεννημένη από μικρότητα ή φόβο και δε θα ανέχομαι κανέναν, μεταξύ των Δοκίμων, που δεν πιστεύει σε αυτά.”

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η εκπαίδευση στην κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας θα βασίζεται σε 3 πυλώνες: την ακαδημαϊκή, την στρατιωτική και την αθλητική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση έχει σκοπό να σου δώσει υψηλές θεωρητικές γνώσεις στον τομέα της ειδικότητάς σου ενώ συγχρόνως σου παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία ευρύτερης κοινωνικής μόρφωσης ώστε να δεχθείς πλήρως και ανεπιφύλακτα το ρόλο του Στρατιωτικού σε μία σύγχρονη Δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον στοχεύει στην καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης ερευνητικού πνεύματος ώστε ως μελλοντικός Υπαξιωματικός να μπορείς εύκολα να αφομοιώνεις τις εξελίξεις στην τεχνολογία και πρακτική. Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες στην στρατιωτική σου ζωή, να καλλιεργήσεις την ενσυνείδητη πειθαρχία, την αφοσίωση στο καθήκον, το αίσθημα ευθύνης, το πνεύμα ομάδας και το αεροπορικό πνεύμα και τέλος να αναπτύξεις τις έμφυτες και επίκτητες ικανότητές σου ως μελλοντικός Μόνιμος Υπαξιωματικός.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Με την αποφοίτηση σου από τη κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας αποκτάς τον βαθμό του Σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σου σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για για την προαγωγή σου είναι:

  • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4)
  • Στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού τέσσερα (4)
  • Στο βαθμό του Υποσμηναγού πέντε (5)
  • Στο βαθμό του Σμηναγού έξι (6)
  • Στο βαθμό του Επισμηναγού δύο (2)
  • Στο βαθμό του Αντισμηνάρχου ένα (1)

Στον βαθμό του Σμηνάρχου μπορείς να εξελιχθείς μόνο αν είσαι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ. Παροδικά, η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει κενές θέσεις για Μόνιμους Υπαξιωματικούς, απόφοιτους ΑΕΙ, προκειμένου να προαχθούν στον κλάδο των Αξιωματικών της ζητούμενης ειδικότητας. “

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πολεμική Αεροπορία