Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας ΣΜΥΑ – Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 880
επιστημονικό πεδίο
2ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17605
Βάση 2022
Εισακτέοι
16
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας είναι να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνιμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την αποφοίτηση των Δοκίμων από τη Σχολή, ως Σμηνίες τους απονέμεται η κατά το νόμο αντίστοιχη ειδικότητα, όπως παρατίθενται παρακάτω.  1) Στρατολόγος – Υπηρεσιών Υποστήριξης Στρατολόγος 2) Ταμιακός – Υπηρεσιών Υποστήριξης Ταμιακός 3) Γενικός Υλικονόμος -Τεχνικής Υποστήριξης Υλικονόμος.

6 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας αποσκοπεί στην απόκτηση της επιστημονικής γνώσης των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών καθώς και της αεροπορικής επιστήμης, ώστε να εξασφαλίζεται η επαγγελματική κατάρτιση των Δοκίμων. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε ακαδημαϊκού χαρακτήρα μαθήματα ανά εξάμηνο, τα οποία υποστηρίζουν γνωστικά όλες τις πτυχές της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η υλοποίηση αυτών επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, την διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων, μελέτης και εξετάσεων. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας των Δοκίμων με την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και τη βελτίωση, μέσω της εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή, της φυσικής τους κατάστασης, ώστε να καθίστανται ικανοί για την εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευση και φυσική αγωγή. Τα αντικείμενα της θεωρητικής στρατιωτικής εκπαίδευσης διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση, είναι αυτοτελή και υλοποιούνται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις. Τα αντικείμενα της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση και υλοποιούνται με επίδειξη, εξάσκηση στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον και εξετάσεις. Η φυσική κατάσταση των Δοκίμων επιτυγχάνεται, βελτιώνεται και διατηρείται με την εφαρμογή προγράμματος αντικειμένων της φυσικής αγωγής και τη διεξαγωγή αθλοπαιδιών. Η Πτητική Εκπαίδευση παρέχεται μόνο στην ειδικότητα Ραδιοναυτίλου και αποσκοπεί στην απόκτηση των πτητικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και στη διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ειδικότητας. Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με κατάλληλα διατιθέμενα πτητικά μέσα. Η Στρατιωτική Αγωγή αποσκοπεί στην κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Δοκίμου στο στρατιωτικό τρόπο ζωής, την ανάπτυξη των αισθημάτων φιλοπατρίας, αλτρουισμού και ευθύνης, και την καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών. Στην κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης λειτουργούν οι εξής ειδικότητες: Στρατολόγος, Ταμιακός, Γενικός Υλικονόμος.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι διορίζονται ως Σμηνίες. Μετά τα 3 χρόνια έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν βαθμίδα.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή δεν μπορεί να υλοποιήσει μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς δεν είναι Α.Σ.Ε.Ι.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)