Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 327
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15047
Βάση 2017
Εισακτέοι
108
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην γεωργία της χώρας μας και με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος, τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων, τις γεωργικές κατασκευές, το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό, τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς ως ιδιώτης επιχειρηματίας ή ως στέλεχος ιδιωτικών επιχειρήσεων :

 • Σε βιομηχανίες παραγωγής μηχανημάτων και εφοδίων
 • Σε εδαφολογικές μελέτες (κατηγορία 23)
 • Σε περιβαλλοντικές μελέτες (αποκατάσταση Χ.Υ.ΤΑ. , μεταλλείων, προστασία υγροβιότοπων και οργανικών εδαφών ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, γεωργικών βιομηχανιών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων τους κ.λ.π.)
 • Σε μελέτες εφαρμογής επεξεργασμένων αποβλήτων στο έδαφος
 • Σε Εθνικά Σχέδια Δράσης (ερημοποίηση, νιτρορύπανση, κ.λ.π.).

10 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας θα μάθεις σχετικά με τη μελέτη τον εδαφικών πόρων και τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα κάποια από τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο τομέας είναι: η χημεία και φυσικοχημεία εδαφών, η γονιμότητα εδαφών, η αξιολόγηση και ορθολογική χρήση λιπασμάτων, οι αναλύσεις εδαφών – φυτών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων κ.α. 

Στην κατεύθυνση των Υδατικών Πόρων θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την μελέτη, την αξιοποίηση- ανάπτυξη και προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων καθώς και στην πρόληψη των ακραίων υδρολογικών κινδύνων (πλημμύρες, ξηρασίες) . Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με τον σχεδιασμό, τον εκσυγχρονισμό και τη διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων όπως είναι τα έργα ταμίευσης νερού (φράγματα, έργα κεφαλής), τα έργα μεταφοράς (ανοικτοί – κλειστοί αγωγοί, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα), τα έργα διανομής του νερού στον αγρό (συστήματα άρδευσης), αλλά και έργα προστασίας (στραγγιστικά δίκτυα αντιπλημμυρικά έργα). 

Στην κατεύθυνση των Γεωργικών κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας θα μάθεις σχετικά με το σχεδιασμό, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής. Επιπλέον θα μάθεις σχετικά με την δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος στέγασης ζώων, του τεχνητού περιβάλλοντος συντήρησης αγροτικών προϊόντων, την εφαρμογή των τεχνολογιών αιχμής. Τέλος, θα μάθεις επίσης σχετικά με τον σχεδιασμός και τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων, τους αυτοματισμούς των διεργασιών παραγωγής, το σχεδιασμό και την εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής έχεις αρχικά τις ίδιες επαγγελματικές προοπτικές των Γεωπόνων.

 • Ως Γεωπόνος μπορείς να εγγραφείς στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( υποχρεωτικά βάσει του Ν. 1474/84- ΦΕΚ 128/Α/1984). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων καθορίζονται από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο των Φυσικών Πόρων και της Γεωργικής Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master’s program- Rural Development and Natural Resource Management
 • MSc in Sustainable Agriculture and Food Security
 • MSc Agricultural Technology and Innovation
 • Master in Agricultural Systems and Engineering
 • Master in Agricultural Engineering
 • MSc in Agricultural Biotechnology

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1460
14