Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων(Καταργήθηκε)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 271
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11103
Βάση 2021
Εισακτέοι
139
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θα ασχοληθείς με την επιστήμη του μηχανικού περιβάλλοντος. Σκοπός του Τμήματος είναι:α) η προαγωγή της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, β) η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν (ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα), γ) να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορείς να δραστηριοποιηθείς στον τομέα της εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με αντικείμενα όπως:

  • την καταγραφή, αξιολόγηση, χαρτογράφηση και διαχείριση φυσικών πόρων της χώρας μας ως εθνικού πλούτου με στόχο τη διατήρηση και την αξιοποίηση τους.
  • επόπτη περιβάλλοντος στο δημόσιο τομέα
  • υπεύθυνος περιβαλλοντολογικής διαχείρισης/πολιτικής σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς στην εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντολογικής διαχείρισης.
  • εκπόνηση μελετών και ερευνών
  • οικοτουρισμός

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις .Διακρίνεται σε υποχρεωτικά και κατ επιλογή μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα 10 εξάμηνα με τρόπο που αποσκοπεί στην αλληλουχία αυτών. Κάποια από τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθείς είναι τα μαθηματικά , η φυσική περιβάλλοντος, η φυσικοχημεία ,βιοχημεία – βιοτεχνολογία, οι υδάτινοι πόροι. Επίσης στα πλαίσια της διδασκαλίας μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις (στα εργαστήρια ή στην ύπαιθρο) και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εντάσσεσαι:

  • Στον Κλάδο Π.Ε. 14.04 Γεωπόνων και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ( Κωδικός: Π.Ε. 14.05, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Στον Κλάδο Π.Ε. Περιβάλλοντος, στην τέταρτη θέση αφού προηγούνται οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών και Περιβάλλοντος βάση του Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315, 31/12/2003.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος».

Πανεπιστήμιο Πατρών

587
6