Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1002
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10540
Βάση 2022
Εισακτέοι
23
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στο τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α αξιοποιείται η διεπιστημονικότητα στους τομείς της αεροδιαστημικής, φυσικής, των μαθηματικών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της δημιουργικότητας των φοιτητών μέσα από ερευνητικές εργασίες και καινοτομικές εφαρμογές σε αντικείμενα αιχμής της αεροδιαστημικής, σύμφωνα και με τα ενδιαφέροντα τους.

Σημειώνεται ότι ο τομέας της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας εμφανίζει σημαντική δυναμική τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα στην Ευρώπη, τα προγράμματα Galileo (για την πλοήγηση) και Copernicus (για την παρατήρηση της γης) σε συνδυασμό με τη νέα γενιά δορυφόρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αεροδιαστημικής, έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο αναφοράς που προσφέρει μείζονες ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία.

Για την πληρότητα της εκπαίδευσης τους αλλά και για την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας, οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε σύγχρονα εργαστήρια που υποστηρίζουν τα μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, αλλά και προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα (ενδεικτικά: Εργαστήριο Φυσικής, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Εργαστήριο Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής Αξιόπιστων Ψηφιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Αεροδιαστημικών Συστημάτων και Υποσυστημάτων).

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα σε τομείς όπως δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, δορυφορική πλοήγηση, συστήματα ραντάρ, τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση Γης, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, αρχιτεκτονική αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων, ηλεκτρονική και αυτοματισμός, δορυφορικά συστήματα, κ.α. καθώς και σε εφαρμογές, η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών σε νέες τεχνολογίες 5G-6G η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία ακριβείας, η πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές), οι «έξυπνες» πόλεις, κ.α. Έχουν επίσης ευκαιρίες απασχόλησης σε εταιρείες μελετών, σχεδιασμού ανάλυσης, υλοποίησης, επίβλεψης, λειτουργίας και αξιολόγησης συστημάτων λογισμικού/υλικού, εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και δορυφορικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την διδασκαλία (πρόγραμμα ESA ESERO), την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στην Αεροδιαστημική και την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών start-ups (πρόγραμμα ESA BIC, Egg Incubator). Έχουν ευκαιρίες απασχόλησης στους τομείς των δορυφορικών συστημάτων, σχεδίαση και κατασκευή δορυφόρων διαστημικών αποστολών, διαστημικών οργάνων, μη επανδρωμένων οχημάτων (UAV, UGV) και ρομποτικών συστημάτων αιχμής. Απασχόληση σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς όπως: Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, European Space Agency, EUMETSAT, EU Space Programs Agency, European Defence Agency κα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα έρθεις σε επαφή με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Διαστημική Οργανολογία, Δορυφορικές Επικοινωνίες και Ζεύξεις, Συστήματα Ραντάρ, Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεσκόπησης, Υλικά στην Αεροδιαστημική Τεχνολογία, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Λογισμικό για Αεροδιαστημικές Εφαρμογές, Μοντέλα Διαστημικού Καιρού, Δορυφορικές Αποστολές και Διαστημική Οργανολογία, κ.α. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, οι φοιτητές σχεδιάζουν τη δική τους εφαρμογή (project) στο αντικείμενο των μικρο-δορυφόρων, και τέλος εκπονούν την υποχρεωτική πτυχιακή τους εργασία.

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα έρθεις σε επαφή με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Εφαρμογές και Υπηρεσίες Επικοινωνιών και Πλοήγησης, Επίγεια Συστήματα, Οπτικοποίηση Δεδομένων, Αυτοματισμός και Ρομποτική για Αεροδιαστημικές Εφαρμογές, Διαστημικό Πλάσμα, Ηλεκτρονικά Διαστημικών Εφαρμογών, Μικροκυματικές Πηγές Ισχύος, Οπτικές Επικοινωνίες για Διαστημικές Εφαρμογές, Διάστημα και Κυβερνοασφάλεια, κ.α. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, οι φοιτητές σχεδιάζουν τη δική τους εφαρμογή (project) στο αντικείμενο των μικρο-δορυφόρων, και τέλος εκπονούν την υποχρεωτική πτυχιακή τους εργασία.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα παρακολουθήσουν κατά τα πρώτα δύο έτη, μαθήματα και εργαστήρια που διαμορφώνουν ένα συμπαγές γνωσιολογικό υπόβαθρο και υποστηρίζουν τους πέντε βασικούς πυλώνες του προγράμματος σπουδών: Αεροδιαστημική (αρχές και πρακτικές, μηχανική πτήσεων, προωθητικά συστήματα και συστήματα εκτόξευσης, διαστημικά συστήματα και υποσυστήματα, διαστημικές και δορυφορικές εφαρμογές), Φυσική (μηχανική, θερμοδυναμική, ηλεκτρομαγνητισμός, κυματική, οπτική), Μαθηματικά (ανάλυση, πιθανότητες και στατιστική, διαφορικές εξισώσεις), Πληροφορική (λ.χ. προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού, βάσεις και δίκτυα δεδομένων), και Μηχανική υπολογιστών (ψηφιακή σχεδίαση, αρχιτεκτονική υπολογιστών, σήματα και συστήματα, ηλεκτρονική και κυκλώματα).

Στο τρίτο έτος, το Πρόγραμμα εξειδικεύεται στο αντικείμενο της Αεροδιαστημικής, με σύγχρονα μαθήματα, όπως σχεδίαση δορυφορικών συστημάτων και υποσυστημάτων και δορυφορική τηλεπισκόπηση, αλλά και στις απαραίτητες γνώσεις σε διεπιστημονικά μαθήματα, όπως τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση και σχεδίαση αεροδιαστημικών ψηφιακών συστημάτων.

Στο τέταρτο και τελευταίο έτος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων: η 1η αφορά στο σχεδιασμό δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων (space upstream), και η 2η στην ανάπτυξη εφαρμογών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και τηλεπικοινωνιών (space downstream). Για την υποστήριξη των δύο αυτών κατευθύνσεων, προσφέρονται μαθήματα επιλογής (ενδεικτικά αναφέρονται: διαστημική οργανολογία, δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, αυτοματισμός και ρομποτική, συστήματα ραντάρ, εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης, επικοινωνιών και πλοήγησης, οπτικοποίηση δεδομένων, κ.α.). Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, οι φοιτητές σχεδιάζουν τη δική τους εφαρμογή (project) στο αντικείμενο των μικρο-δορυφόρων, και τέλος εκπονούν την υποχρεωτική πτυχιακή τους εργασία μέσα από την οποία εξειδικεύουν σε ένα από τα αντικείμενα του Προγράμματος.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη κάποιο ΦΕΚ που να ορίζει τα ακριβή επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα προσφέρει το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Θετικών Επιστημών και Πανεπιστήμιο Πατρών – Πολυτεχνική Σχολή) Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (http://star.uoa.gr).

 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1