Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με Παν. ΔΥΤ.ΜΑΚ)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ με εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ θα αποκτήσεις ένα ισχυρό γνωστικό επίπεδο και ευαισθησία για ολοκληρωμένη, φιλική προς το περιβάλλον, πράσινη, αειφόρο ανάπτυξη, με παράλληλη προετοιμασία για τον ρόλο, τον οποίο ως Μηχανικός θα κληθείς να υπηρετήσεις προς την κοινωνία, την χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποστολή του Τμήματος είναι η υψηλού επιπέδου σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, δίδοντας έμφαση στις βασικές γνώσεις της επιστήμης του Μηχανολόγου και προσφέροντας παράλληλα την ικανότητα προσαρμογής και αφομοίωσης της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών μπορείς να δραστηριοποιηθείς σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά,

 • Στον ιδιωτικό τομέα
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Στο Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνήθη πεδία απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι:

 • Η βιομηχανία
 • Σχεδιασμός, Μελέτη και Υλοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών
 • Το εμπόριο
 • Η συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Τα ενεργειακά έργα και οι ενεργειακές τεχνολογίες
 • Οι τεχνολογίες αντιρύπανσης και τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Η ναυτιλία
 • Η εκπαίδευση
 • Η έρευνα και ανάπτυξη
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες ενός Μηχανολόγου Μηχανικού είναι οι εξής:

 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει, επιβλέπει τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
 • Μελετά και εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας περιβάλλοντος καθώς και διασφάλισης ποιότητας.
 • Οργανώνει, επιβλέπει, επεξεργάζεται και αξιολογεί εργαστηριακές μετρήσεις πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητας. • Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων
 • Ασχολείται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του. Ικανότητες: Οι πτυχιούχοι του τμήματος αναλαμβάνουν εκπονήσεις τεχνικών μελετών, δουλεύουν σε μηχανουργεία, επιβλέπουν τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και δουλεύουν αυτόνομα ως τεχνικοί ασφαλείας. Διαθέτουν επίσης ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνοοικο-νομικά θέματα της ειδικότητας τους.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Ο Κατασκευαστικός Τομέας έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και την έρευνα στις επιστημονικές περιοχές: τεχνολογίας μηχανολογικών συστημάτων, στοιχείων μηχανών, θεωρίας και τεχνικών σχεδίασης με Η/Υ, μηχανουργικής τεχνολογίας συμβατικών και μη κατεργασιών υλικών, μηχανικών διαμορφώσεων, χύτευσης και συγκολλήσεων, μηχανολογικών μετρήσεων, τεχνολογίας ανοχών, τεχνολογιών μη καταστροφικού ελέγχου, βιομηχανικής ρομποτικής, ψηφιακής τεχνολογίας εργαλειομηχανών, διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας και περιλαμβάνει τα Εργαστήρια των «Μηχανουργικών Κατεργασιών- CAD» και των «Προηγμένων Υλικών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας».

Ο Ενεργειακός Τομέας έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και την έρευνα στις επιστημονικές περιοχές: θερμοδυναμικής, μηχανικής των ρευστών, μεταφοράς θερμότητας-ενέργειας-μάζας, υδροδυναμικών μηχανών, παραγωγής ενέργειας, εναλλακτικών μορφών ενέργειας, καύσης, τεχνολογιών περιβάλλοντος και περιλαμβάνει τα Εργαστήρια της «Μηχανικής των Ρευστών» και της «Θερμοδυναμικής».

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί βάσει του Π.Δ. 657-Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70, τεύχος Α’, το αναφερόμενο στα «Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών».

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Σύλληψη και Παραγωγή Μηχανολόγος Μηχανικός
 2. Στην προηγμένη Μηχανολογία
 3. Συστήματα Μηχανικής και Διοίκησης
 4. Αεροδιαστημικής Μηχανικής
 5. Διαχείριση και Τεχνολογία στον Υπολογιστή με τη βοήθεια της Μηχανολογίας
 6. Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
 7. Στα κινητά συστήματα και διαδίκτυο
 8. Διαχείριση και Τεχνογνωσία στα συστήματα παραγωγής.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

TEI Δυτικής Μακεδονίας