Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με Παν. Θεσσαλίας)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών επιστημών στη μελέτη, την επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής. Συγκεκριμένα, στο τμήμα θα αποκτήσεις γνώσεις που αναφέρονται στον σχεδιασμό, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και η μετάδοση με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζουν οι πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε., και η παροχή στους σπουδαστές των απαραίτητων εφοδίων και δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς : • Σε επιχειρήσεις για την σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτηριακών έργων, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών κ.α. • Σε έργα υποδομής (συγκοινωνιακά και υδραυλικά) • Σε τοπογραφικές εργασίες • Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οικοδομικά έργα – στατικά και αρχιτεκτονικά • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Μηχανικής, των Συγκοινωνιών και της Υδραυλικής, όπως τα Μαθηματικά, η Χρήση των Η/Υ, τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Νερού κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως τα η Τοπογραφία, η Οδοποιία, η Υδραυλική κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως οι Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων, ο Σχεδιασμός Αερολιμένων, τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση. Το τμήμα διαθέτει 3 τομείς σπουδών που είναι οι εξής: 1) Μηχανικής των κατασκευών, που περιλαμβάνει βασικά μαθήματα του Πολιτικού Μηχανικού, 2) Συγκοινωνιακών Έργων, που αναφέρεται στα έργα οδοποιίας, την τεχνική της κυκλοφορίας και των μεταφορών, και 3) Υδραυλικών έργων που αναφέρεται στα αστικά υδραυλικά έργα και στα έργα γεωργικής υδραυλικής. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 769/72 και προβλέπονται από την παρ. 1 του αρθ. 1 του ΠΔ. 318/94 (ΦΕΚ 167Α΄ / 7-10-94) σύμφωνα με την οποία «οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών ‘Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους». • Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 μπορείς ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ να διεκπεραιώσεις μελέτες τοπογραφήσεων, κτηματογραφήσεων και χαρτογραφήσεων. • Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.01 Πολιτικών-Τοπογράφων –ΑΣΕΤΕΜ –ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ ( Κωδικός ΠΕ 17.05 Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Civil Engineering
  • Master in Architecture and Urban Planning in Mediterranean Environment
  • Master in Energy Efficiency of Building Facilities
  • Master in Geotechnical and Hydraulic Engineering
  • Master in Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering
  • MSc in Infrastructure engineering (Transport Infrastructure-Geotechnics)

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

ΤΕΙ Θεσσαλίας