Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ – Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με ΠΑ.ΔΑ)

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ θα αποκτήσεις γνώσεις που σχετίζονται με την Επιστήμη και τις Τεχνολογίες της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας, της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Επιπλέον, θα μάθεις, αφ’ ενός μεν για τις τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, αφ’ ετέρου δε για τις μεθόδους συλλογής – επεξεργασίας – διαχείρισης – παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών γεωγραφικών πληροφοριών. Αποστολή της κατεύθυνσης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και η προαγωγή της ανάπτυξης και της μετάδοσης των γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Τοπογραφίας. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς :

 • Σε επιχειρήσεις για την σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτιριακών έργων, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών κ.α.
 • Σε έργα υποδομής (συγκοινωνιακά και υδραυλικά)
 • Σε τοπογραφικές εργασίες
 • Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οικοδομικά έργα – στατικά και αρχιτεκτονικά
 • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας, μαθήματα γενικών γνώσεων και μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Τοπογραφίας και της Γεωπληροφορικής, όπως τα Ανώτερα Μαθηματικά, η Φυσική, η Πληροφορική και ο Προγραμματισμός κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως οι Βασικές Αρχές Γεωδαισίας- Τοπογραφίας, η Γενική και Μαθηματική Χαρτογραφία κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως o Δορυφορικός Εντοπισμός, οι Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & η Ψηφιακή Χαρτογραφία, το Κτηματολόγιο κ.α. Τέλος, τα μαθήματα γενικών γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων αποτελούνται από μαθήματα όπως, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων, Γεωγραφική Ανάλυση, Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 769/72 και προβλέπονται από την παρ. 1 του αρθ. 1 του ΠΔ. 318/94 (ΦΕΚ 167Α΄ / 7-10-94) σύμφωνα με την οποία «οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών ‘Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους». • Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 μπορείς ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ να διεκπεραιώσεις μελέτες τοπογραφήσεων, κτηματογραφήσεων και χαρτογραφήσεων. • Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.01 Πολιτικών-Τοπογράφων –ΑΣΕΤΕΜ –ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ ( Κωδικός ΠΕ 17.05 Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Τοπογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc in Environmental Management (Energy)
 • Master of Science in Geographic Information Systems
 • MSc in Geography and Geoinformatics
 • MSc in Petroleum Geoscience
 • MSc Human Geography: Economic Geography
 • MSc Visualisation in Architecture and the Built Environment

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ