Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑ.ΜΑΚ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 174
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14075
Βάση 2022
Εισακτέοι
137
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ θα ασχοληθείς με τη Διά βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Αγωγή και την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Θα εξασκηθείς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, θα ασχοληθείς με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση θεσμών & δομών εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος έχεις ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων.
Κατέχεις, επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στη διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Μπορείς να απασχοληθείς:

  • είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες
  • στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως α) υπεύθυνος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σύμβουλος εκπαίδευσης και β) σύμβουλος απασχόλησης ή / και σύμβουλος σταδιοδρομίας.

Πιο συγκεκριμένα, μπορείς να απασχοληθείς:

  • Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Δια βίου Μάθηση
  • Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων).
  • Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
  • Σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.
  • Επίσης, έχεις την επιστημονική δυνατότητα να ασχολείσαι με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Παράλληλα έχεις κύρια επαγγελματική ενασχόληση ως ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων

  • την αξιολόγηση των παιδιών/ ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και
  • το σχεδιασμό, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων.

 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών τέτοιων, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως εξειδικευμένα στελέχη στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Στην Κατεύθυνση της «Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια βίου Μάθησης στην Ελλάδα και διεθνώς, στους θεματικούς άξονες και τους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο ρόλο των διεθνών οργανισμών καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέων της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές /-τριες εξειδικεύονται σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ψυχολογίας ενηλίκων και δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι φοιτητές /-τριες της Κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη, εκπαίδευση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά/ άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Οι φοιτητές /-τριες διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και ακοής, αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές, αντιληπτικοκινητικές/ψυχοκινητικές διαταραχές κ.ά.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ αποτελείται από 2 κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Η επιλογή κατεύθυνσης πραγματοποιείται στο τέλος του Β’ Εξαμήνου Σπουδών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

-Ως απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών και μπορείς να εργαστείς στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση.

-Ως πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχεις τα τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων). «Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλο επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εκπόνησης ανάλογων προγραμμάτων».

-Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες». Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της κατεύθυνσης έχουν κατοχυρωθεί από με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και τις σχετικές τροποποιήσεις του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-5-2011), άρθρο 56 παρ 1 & 2: «Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ). Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ και στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ, σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1.Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή 2.Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση & Αποκατάσταση 3.Επιστήμες της Εκπαίδευσης & της Δια Βίου Μάθησης 4.Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας 5.Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1784
5