Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Συγχωνεύτηκε με Παν. ΔΥΤ.ΜΑΚ)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα αποκτήσεις το γνωστικό σύνολο της επιστήμης της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ώστε να αποκτήσεις τα κατάλληλα εφόδια για την άρτια κατάρτιση σου για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να απασχοληθείς είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Αναλυτικότερα μπορείς να εργαστείς:

 • Εμπορικές, Επενδυτικές Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ως σύμβουλος, λογιστής ή οικονομικός αναλυτής
 • Δημόσιους φορείς-οργανισμούς ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε κάθε τομέα σχετικό με τα οικονομικά
 • Σε Χρηματιστηριακές εταιρείες
 • Σε Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση
 • Εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Ναυτιλιακές εταιρείες
 • Εταιρείες Ελεγκτών
 • Αυτοαπασχολούμενος λογιστής λειτουργώντας το δικό σου γραφείο
 • Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και κατ επιλογής και διαρθρώνεται σε:

 •  Μαθήματα Γενικής Υποδομής: Τα Μαθήματα Γενικής Υποδομής στοχεύουν στη δημιουργία του απαιτούμενου θεωρητικού υποβάθρου ώστε να είσαι σε θέση να εμπεδώσεις και να κατανοήσεις σε βάθος τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής καθώς και τα Μαθήματα Ειδικότητας. Ακολουθούν μερικά από τα μαθήματα γενική υποδομής: Αρχές Πληροφορικής, Μαθηματικά, Στατιστική, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αρχές Μάρκετινγκ κ.α.
 •  Μαθήματα Ειδικής Υποδομής: Τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής στοχεύουν στο να παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς του ευρύτερου γνωστικού πεδίου και στοχεύουν στην εμπέδωση των μαθημάτων ειδικότητας. Μερικά από αυτά είναι: Εμπορικό Δίκαιο, Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, Οικονομετρία, κ.α.
 •  Μαθήματα Ειδικότητας: Τα Μαθήματα Ειδικότητας στοχεύουν στη δημιουργία των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτεί η αγορά εργασίας στον τομέα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Μερικά από αυτά είναι: Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Λογιστική Εταιρειών, Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ειδική άδεια που αποκτάται από τη Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Αυτοδιοίκηση για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Επιπλέον θα έχεις το δικαίωμα:

 • Να ανοίξεις και να λειτουργήσεις Λογιστικό Γραφείο
 • Παρακολουθείς βιβλία των κατηγοριών Α. Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων.
 • Να ελέγχεις και να θεωρείς τις υποβαλλόμενες από τoυς υπόχρεους τήρησης Α. Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες όπως δηλώσεις εισοδήματος. Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ.
 • Να διορίζεσαι στην εκπαίδευση καθώς αποκτάς ΠΕ 09, Οικονομολόγων, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 159, Π.Δ. 349, ΣΕΛ. 3877-3882).

Αναλυτικά για τα επαγγελματικά δικαιώματα μπορείς να διαβάσεις στο Ν.2515/1997 “Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού” (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 “Περί του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του” (ΦΕΚ 228/τ.Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α’ /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις εκτείνονται κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής χωρίς να είναι μοναδικές επιλογές. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά είναι:

 1. Χρηματοδότηση και στις Επενδύσεις
 2. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση
 3. Διεθνή Οικονομία
 4. Τραπεζικός τομέας, Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
 5. Επαγγελματική Λογιστική
 6. Accounting and Finance: Business Administration.

Επίσης το Τμήμα λειτουργεί και παρέχει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με τους εξής τίτλους: Λογιστική και Ελεγκτική, και Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.

TEI Δυτικής Μακεδονίας