Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Πειραιά

Κωδικός Μηχανογραφικού: 155
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14350
Βάση 2022
Εισακτέοι
152
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις σε βάθος τα γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, της Λογιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος είναι ότι δίνει έμφαση στο ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στην διεθνή τραπεζική και στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς:

  • Στο Δημόσιο Τομέα όπως σε Τράπεζες, Χρηματιστήριο, Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Στον Ιδιωτικό Τομέα όπως σε Τράπεζες, Επενδυτικές εταιρείες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, πολυεθνικές και μεγάλες επιχειρήσεις
  • Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας λειτουργώντας λογιστικό γραφείο ή συμβουλεύοντας για επενδυτικά κεφάλαια.


Τα κύρια επαγγέλματα που μπορείς να ακολουθήσεις είναι:

  • Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (financial analyst)
  • Διαπραγματευτής Περιουσιακών στοιχείων (trader)
  • Διαχειριστής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (portfolio manager)
  • Διαχειριστής Κινδύνων (risk manager)
  • Υπεύθυνος Λογιστηρίου Εταιριών
  • Οικονομικός Διευθυντής
  • Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα (financial consultant).

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις και τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν μέσω των μαθημάτων είναι τα εξής: – Μακροοικονομία και Μικροοικονομία, – Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, – Διεθνείς Χρηματαγορές, – Αγορές Επιτοκιακών Προϊόντων. – Θεσμικοί Επενδυτές – Θεσμικό Πλαίσιο – Λογιστική – Παράγωγα προϊόντα. – Στατιστική ανάλυση χρηματαγορών. Επιπλέον, θα έχεις τη δυνατότητα να συλλέξεις πραγματικά στοιχεία από βάσεις δεδομένων, να αναλύσεις πραγματικά case studies από το Harvard Business School, να συμμετέχεις σε προσομοιώσεις επενδυτικών αποφάσεων, να παρουσιάσεις εργασίες και να παρακολουθήσεις διαλέξεις από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά αποκτάς την επαγγελματική Ιδιότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού που σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα:

-Να ανοίξεις και να λειτουργήσεις Λογιστικό Γραφείο

-Παρακολουθείς βιβλία των κατηγοριών Α. Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων.

-Να ελέγχεις και να θεωρείς τις υποβαλλόμενες από τoυς υπόχρεους τήρησης Α. Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες όπως δηλώσεις εισοδήματος. Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ.

-Να διορίζεσαι στην εκπαίδευση καθώς αποκτάς ΠΕ 09, Οικονομολόγων, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 159, Π.Δ. 349, ΣΕΛ. 3877-3882).

Αναλυτικά για τα επαγγελματικά δικαιώματα μπορείς να διαβάσεις στο Ν.2515/1997 “Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού” (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 “Περί του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του” (ΦΕΚ 228/τ.Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α’ /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις εκτείνονται κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής στο τραπεζικό κλάδο χωρίς να είναι μοναδικές επιλογές. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά είναι: – Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Παγκόσμιες τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αγορές – Χρηματοδότηση και στις Επενδύσεις – Διοίκηση και ασφάλιση κινδύνων – Διεθνή Οικονομία – Τραπεζικός τομέας, Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων – Χρηματοοικονομικό και θεσμικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και του κεφαλαίου – Accounting and Finance: Business Administration – Δημοσιονομική διαχείριση, των τραπεζών και του χρηματιστηρίου

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1487
14