Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 575
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8030
Βάση 2017
Εισακτέοι
175
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα αποκτήσεις τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα Λογιστικής, Marketing, Επίβλεψης Προσωπικού, Λογιστικής Κόστους κ.α. σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και την εφαρμογή αυτών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις τεχνολογικές απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικότερα όπως εξειδικεύονται στην οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών υπηρεσιών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να απασχοληθείς είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Αναλυτικότερα μπορείς να εργαστείς:

 • Εμπορικές, Επενδυτικές Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ως σύμβουλος, λογιστής ή οικονομικός αναλυτής
 • Δημόσιους φορείς-οργανισμούς ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε κάθε τομέα σχετικό με τα οικονομικά
 • Σε Χρηματιστηριακές εταιρείες
 • Σε Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση
 • Εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Ναυτιλιακές εταιρείες
 • Εταιρείες Ελεγκτών
 • Αυτοαπασχολούμενος λογιστής λειτουργώντας το δικό σου γραφείο
 • Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε μαθήματα υποχρεωτικά και κατ επιλογήν τα οποία κατατάσσονται στους παρακάτω τομείς:

 1.  Τομέας Οικονομικών και Επιχειρησιακών μαθημάτων, του οποίο το περιεχόμενο συνθέτεται ενδεικτικά από: Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Στοιχεία ∆ηµοσίου & Φορολογικού ∆ικαίου, Αρχές Μάρκετινγκ κ.α.
 2.  Τομέας Ποσοτικών, Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων και Πληροφορικής, του οποίου το περιεχόμενο συνθέτεται ενδεικτικά από: Πληροφορική και Αλγόριθμοι, Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Χρηματοοικονομική Διοίκηση κ.α.
 3.  Τομέας Λογιστικών Μαθημάτων, του οποίου το περιεχόμενο συνθέτεται ενδεικτικά από: Γενική Λογιστική, Λογιστική Εταιρειών, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Κοστολόγηση, Ελεγκτική κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ειδική άδεια που αποκτάται από τη Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Αυτοδιοίκηση για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Επιπλέον θα έχεις το δικαίωμα:

 • Να ανοίξεις και να λειτουργήσεις Λογιστικό Γραφείο
 • Παρακολουθείς βιβλία των κατηγοριών Α. Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων.
 • Να ελέγχεις και να θεωρείς τις υποβαλλόμενες από τoυς υπόχρεους τήρησης Α. Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες όπως δηλώσεις εισοδήματος. Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ.
 • Να διορίζεσαι στην εκπαίδευση καθώς αποκτάς ΠΕ 09, Οικονομολόγων, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 159, Π.Δ. 349, ΣΕΛ. 3877-3882).

Αναλυτικά για τα επαγγελματικά δικαιώματα μπορείς να διαβάσεις στο Ν.2515/1997 “Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού” (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 “Περί του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του” (ΦΕΚ 228/τ.Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α’ /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις εκτείνονται κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής χωρίς να είναι μοναδικές επιλογές. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά είναι:

 1. Χρηματοδότηση και στις Επενδύσεις
 2. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση
 3. Διεθνή Οικονομία
 4. Τραπεζικός τομέας, Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
 5. Επαγγελματική Λογιστική
 6. Accounting and Finance: Business Administration.

Επίσης το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση.

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

7782
39