Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 569
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
7395
Βάση 2017
Εισακτέοι
217
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής ώστε να μπορείς να αξιοποιείς τις γνώσεις σου και να διευθετείς όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υποχρεώσεις ενός Λογιστή τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να απασχοληθείς είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Αναλυτικότερα μπορείς να εργαστείς:

 • Σε εμπορικές, Επενδυτικές Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ως σύμβουλος, λογιστής ή οικονομικός αναλυτής
 • Σε Δημόσιους φορείς-οργανισμούς ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε κάθε τομέα σχετικό με τα οικονομικά
 • Σε Χρηματιστηριακές εταιρείες
 • Σε Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείρισης
 • Σε εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
 • Σε ασφαλιστικές εταιρείες
 • Σε ναυτιλιακές εταιρείες
 • Σε εταιρείες Ελεγκτών
 • Ως αυτοαπασχολούμενος λογιστής λειτουργώντας το δικό σου γραφείο
 • Ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών, δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Οι βασικοί πυλώνες των μαθημάτων περιγράφονται παρακάτω:

 • Λογιστικά Μαθήματα όπως: Φορολογική Λογιστική, Μηχανογραφημένη, Κοστολόγηση
 • Χρηματοοικονομική Μαθήματα όπως: Μακροοικονομική, Κεφαλαιαγορές, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Μαθήματα Στατιστικής όπως: Ποσοτικοί Μέθοδοι, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Μαθήματα Δικαίου: Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο, Ειδικά Θέματα Δικαίου

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ειδική άδεια που αποκτάται από τη Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Αυτοδιοίκηση για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Επιπλέον θα έχεις το δικαίωμα:

 • Να ανοίξεις και να λειτουργήσεις Λογιστικό Γραφείο
 • Παρακολουθείς βιβλία των κατηγοριών Α. Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων.
 • Να ελέγχεις και να θεωρείς τις υποβαλλόμενες από τoυς υπόχρεους τήρησης Α. Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες όπως δηλώσεις εισοδήματος. Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ.
 • Να διορίζεσαι στην εκπαίδευση καθώς αποκτάς ΠΕ 09, Οικονομολόγων, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 159, Π.Δ. 349, ΣΕΛ. 3877-3882)
 • Αναλυτικά για τα επαγγελματικά δικαιώματα μπορείς να διαβάσεις στο Ν.2515/1997 “Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού” (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 “Περί του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του” (ΦΕΚ 228/τ.Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α’ /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις εκτείνονται κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής χωρίς να είναι μοναδικές επιλογές. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά είναι:

 • Χρηματοδότηση και στις Επενδύσεις
 • Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση
 • Διεθνή Οικονομία
 • Τραπεζικός τομέας, Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Επαγγελματική Λογιστική
 • Accounting and Finance: Business Administration

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

7569
36