επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11285
Βάση 2022
Εισακτέοι
165
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ΠΑ.Δ.Α θα αναπτύξεις τις γνώσεις σου στην τεχνολογία και την επιστήμη της Υγιεινής σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος εξειδικεύεται κυρίως στα παρακάτω αντικείμενα:
1. Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας
2. Διασφάλιση της Υγιεινής σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
3. Διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας
4. Υγειονομική Μηχανική και Προστασία Περιβάλλοντος
5. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μπορείς να απασχοληθείς ως Υγιεινολόγος στους παρακάτω φορείς:

Φορείς Δημόσιου Τομέα
– Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου μπορείς να τοποθετηθείς στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής και στη Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος
– Στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης
– Στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και τις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Ελέγχου της χώρας, όπου μπορείς να τοποθετηθείς στις Δ/νσεις Υγιεινής και όπου θα ασκείς υγειονομικό έλεγχο και θα συντάσσεις εκθέσεις πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των μέσων μεταφοράς κ.λπ. (όπως καθορίζεται από ΠΔ των επαγγελματικών δικαιωμάτων). Επίσης μπορείς να συμμετέχεις σε επιδημιολογικές έρευνες συνεργαζόμενος με άλλους επιστήμονες στην εκτέλεση και οργάνωση οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος. Μπορείς να συμμετέχεις σε ομάδες προστασίας των κλειστών πληθυσμών (σχολεία, ιδρύματα, στρατώνες, φυλακές) από επιδημίες και μπορείς να διατυπώνεις όρους υγιεινής και ασφάλειας των σχετικών εγκαταστάσεων. Ασκείς υγειονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των όρων υγιεινής διαβίωσης των αθλούμενων.
Σημειώνεται ότι στις Διευθύνσεις αυτές εργάζεται η πλειονότητα των Υγιεινολόγων ΤΕ.
– Στα νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα υγείας, με καθήκοντα την εξασφάλιση της υγιεινής των χώρων αυτών, την αποτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, τη διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, την απολύμανση, τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων, την ποιότητα του νερού κ.λπ.
– Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο απασχόλησης την ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, λειτουργία νεκροταφείων κ.λπ.
– Στη Δημοτική Αστυνομία, ως Επιστημονικό Προσωπικό
– Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
– Στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων
– Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
– Στο Υπουργείο Εργασίας, στο σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
– Στην ΕΥΔΑΠ
– Σε Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος

Φορείς Ιδιωτικού Φορέα
– Σε γραφεία περιβαλλοντικών μελετών, ερευνών
– Σε γραφεία/επιχειρήσεις που διενεργούν μυοκτονίες, εντομοκτονίες, απολυμάνσεις και συντάσσουν Υγειονομικές μελέτες
– Σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων, παρασκευής γευμάτων κ.λπ. με ανάλογα καθήκοντα
-Σε βιομηχανίες τροφίμων με καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή των εγκαταστάσεων
– Σε επιχειρήσεις εμπορίας ειδών υγιεινολογικού εξοπλισμού
– Σε επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες
– Στη σύνταξη υγειονομικών μελετών
– Στη σύνταξη εκθέσεων υγειονομικού περιεχομένου
– Στον έλεγχο ποιότητας νερού, περιβαλλοντικών παραμέτρων κ.λπ.
– Στη διενέργεια μυοκτονιών, εντομοκτονιών, απολυμάνσεων
– Στην παροχή συμβουλών σε θέματα Υγιεινής και Περιβάλλοντος
– Στην παροχή συμβουλών σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας
– Στο Σχεδιασμό προγραμμάτων ποιότητας HACCP και ISO.
– Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τη σημείωση ότι η κατοχή Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης (αποκτάται με ετήσια φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ), αποτελεί βασικό πλεονέκτημα
– Στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ΙΕΚ και ΚΕΚ
– Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ως μόνιμο προσωπικό ή ως εργαστηριακοί ή επιστημονικοί συνεργάτες.
Επίσης, μπορείς ανάλογα και με τη θέση εργασίας σου, να συμμετέχεις σε επιδημιολογικές έρευνες και στην οργάνωση και εκτέλεση υγειονομικών προγραμμάτων.

Τα επαγγελματικά πεδία και οι θέσεις απασχόλησης των Υγιεινολόγων που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν είναι περιοριστικά. Οι δραστηριότητες των ανθρώπων διευρύνονται, υπάρχουν νέες εξελίξεις, οι επιστημονικές δυνατότητες συνεχώς αυξάνονται, οπότε και οι τομείς δραστηριοποίησης των Υγιεινολόγων ανάλογα διευρύνονται και εξελίσσονται.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται σε μαθήματα Γενικής Υποδομής (όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Χημεία Περιβάλλοντος, Πληροφορική Υγείας, Μικροβιολογία κ.α.), Ειδικής Υποδομής (όπως Υγιεινή Διατροφής, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Κοινωνική Υγιεινή, Βιομηχανική Ρύπανση κ.α.), και μαθήματα Ειδικότητας (όπως Σχολική Υγιεινή και Ασφάλεια, Υγιεινή Επιχειρήσεων και Τροφίμων, Ειδική Επιδημιολογία, Υγειονομική Μηχανική, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Υγιεινή Περιβάλλοντος, Δημόσια Υγιεινή, Νοσοκομειακή Υγιεινή κ.α.). Επίσης στο πρόγραμμα υπάρχουν και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

πρόγραμμα σπουδών >

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας ΠΑ.Δ.Α ανακηρύσσεσαι Πτυχιούχος Υγιεινολόγος Εκπαίδευσης και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται βάση του Π.Δ. 83/1989, Άρθρο 4, (ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989).

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα λειτουργούν τα μεταπτυχιακά: 1. Προαγωγή Υγείας στην τρίτη ηλικία, 2. Προαγωγή και αγωγή Υγείας, 3. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά)

2149
19