Κοινωνικής΄και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 187
επιστημονικό πεδίο
1ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13451
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή σου για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τέλος, θα ασχοληθείς με την μελέτη και την έρευνα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., της εμβάθυνσης των δομών του κοινωνικού κράτους, της πρόληψης και της ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη, της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος έχεις ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων.
Κατέχεις, επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στη διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Μπορείς να απασχοληθείς:

 • είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες
 • στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως α) υπεύθυνος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σύμβουλος εκπαίδευσης και β) σύμβουλος απασχόλησης ή / και σύμβουλος σταδιοδρομίας.

Πιο συγκεκριμένα, μπορείς να απασχοληθείς:

 • Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Δια βίου Μάθηση
 • Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων).
 • Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.
 • Επίσης, έχεις την επιστημονική δυνατότητα να ασχολείσαι με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Παράλληλα έχεις κύρια επαγγελματική ενασχόληση ως ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων

 • την αξιολόγηση των παιδιών/ ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και
 • το σχεδιασμό, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων.

 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με θέματα κοινωνικής πολιτικής όπως για παράδειγμα: σχεδιασμός και αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής, οικονομικές ανισότητες, πολιτική υγείας, συγκριτική κοινωνική πολιτική, σωφρονιστικοί θεσμοί, κοινωνική οικονομία και οικονομική ανθρωπολογία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με την εκπαιδευτική πολιτική όπως για παράδειγμα: πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διαχείριση εκπαιδευτικών καινοτομιών, ανάλυση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 1. Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»:

Ως πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχεις τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων). «Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλο επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εκπόνησης ανάλογων προγραμμάτων».

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της κατεύθυνσης έχουν κατοχυρωθεί από με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και τις σχετικές τροποποιήσεις του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-5-2011), άρθρο 56 παρ 1 & 2: «Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ). Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ». 

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Masters of Education in International Education Policy and Management
 • Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση & Αποκατάσταση
 • MSc Political Research
 • MA Educational Administration
 • Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1627
15