επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11760
Βάση 2022
Εισακτέοι
110
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Κοστολόγησης, Φορολογικού Προγραμματισμού και Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται, μεταξύ άλλων, ως:

•Λογιστές,

•Κοστολόγοι,

•Φοροτεχνικοί,

•Ελεγκτές,

•Οικονομικοί Διευθυντές,

•Σύμβουλοι Διοικήσεως,

•Σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

•Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές,

•Σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη οικονομικών μονάδων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε δραστηριότητες όπως:

•Λογιστική και διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών, •Κατάρτιση κάθε είδους χρηματοοικονομικών και φορολογικών αναφορών,

•Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και διαχείριση έργου,

•Εφαρμογή εξειδικευμένων συστημάτων κοστολόγησης βιομηχανικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,

•Εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά λογιστικά, φορολογικά, εμπορικά και εργατικά θέματα,

•Διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης,

•Αποτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των οικονομικών μονάδων και του οικονομικού περιβάλλοντος, εγχώριου και διεθνούς, στο οποίο δραστηριοποιούνται,

•Λήψη αποφάσεων διοικήσεως, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και αξιοποίησης των επιχειρησιακών πόρων,

•Χρηματοοικονομικές αναλύσεις και αναλύσεις κινδύνου,

•Αξιολόγηση, επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν προσφέρει επιμέρους κατευθύνσεις. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς συνολικά 39 μαθήματα. Τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακά μαθήματα. Στο 8ο εξάμηνο εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση, διάρκειας έξι (6) ημερολογιακών μηνών, σε μία συνεργαζόμενη με το Τμήμα επιχείρηση. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποκτήσεις Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης με τίτλο «Πτυχιούχος Λογιστής και Χρηματοοικονομικής». Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται με βάση το Νόμο 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α/28.6.06) που καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού σε πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, θα γραφτείς άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και θα αποκτήσεις άδεια άσκησης Λογιστή Γ΄ τάξης. Μετά από 4ετή άσκηση του επαγγέλματος και την παρακολούθηση σεμιναρίων μπορείς να λάβεις άδεια Λογιστή Β΄ και στη συνέχεια Α΄ τάξης.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε. προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα».

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

2722
11