Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Τι αφορά η σχολή;

Οι σπουδές στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είναι εστιασμένες στο αντικείμενο της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της οικονομικής του χώρου. Παράλληλα δε, είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη του συνόρου μέσα από την οπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απασχολούνται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ) και κατοχυρώνουν την ειδικότητα του περιφερειολόγου.

Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες, σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη γραφείων μελετών.

Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης, σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, την κλαδική πολιτική, την ανάπτυξη, τον περιφερειακό προγραμματισμό και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας δεν χωρίζεται σε επιμέρους κατευθύνσεις. 

Στο τμήμα θα διδαχτείς μαθήματα που καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της Περιφερειακής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διαχείρισης της Καινοτομίας, των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Ανάπτυξη, της Επιχειρηματικότητας και της Βιωσιμότητας Επενδυτικών Σχεδίων και Επιχειρήσεων, της Ποσοτικής Ανάλυσης, των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Αναμένεται ΦΕΚ που θα καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης.

Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν είτε εξειδικευμένα σε ειδικότητες που απαιτούν πτυχίο Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, είτε γενικότερα σε θέσεις διοικητικού προσωπικού που υπάγονται σε κλάδο  των Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού  που απαιτούν πτυχίο Σχολής Οικονομικών Επιστημών και συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως Διοικητικού – Λογιστικού στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και συγκεκριμένα σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς καθώς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομολόγου).

 

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ”Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον”.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2454
20