Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 272
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10475
Βάση 2022
Εισακτέοι
93
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων θα αποκτήσεις τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες ώστε να λειτουργήσεις μελλοντικά ως ο υπεύθυνος Μηχανικός για την λήψη επιστημονικών αποφάσεων και την προετοιμασία μελετών για την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την κατεργασία, τον ποιοτικό έλεγχο/πιστοποίηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων-υλικών που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.

Στόχος όλων των μελών του Τμήματος είναι να προετοιμαστούν οι απόφοιτοί, μέσω της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα ώστε να γίνουν εξαιρετικοί μηχανικοί, ικανοί να εργαστούν σε βιομηχανίες που συνδέονται με την παραγωγή και επεξεργασία υλικών αλλά και να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα κι στο εξωτερικό.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών ως:

  • Ελεύθερος επαγγελματίας
  • Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ερευνητής σε θέματα Επιστήμης των Υλικών
  • Επιστήμονας σε οργανισμούς και υπηρεσίες με την ευθύνη του επίσημου ελέγχου,
  • Επιστήμονας ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών
  • Επιστήμονας με την αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση, επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων διακρίνεται σε μαθήματα υποχρεωτικά και  επιλογής.

Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν συγκροτηθεί οι ακόλουθοι Τομείς:

Τομέας Ι: Xημείας Υλικών και Διεργασιών

Τομέας ΙΙ: Φυσικής Υλικών και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

Τομέας ΙΙΙ: Μηχανικής Υλικών και Ευφυών Τεχνολογιών.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η εκπαίδευση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες ομάδες μαθημάτων:

(α) Μαθήματα υποδομής Μαθηματικής, Φυσικής ή Χημικής κατεύθυνσης. Ενδεικτικά μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Θερμοδυναμική, Φυσικοχημεία, Στατιστική και Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Οικονομικά, Τεχνικό Σχέδιο.)

(β) Μαθήματα πυρήνα επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, ανεξάρτητα κατηγορίας υλικών. Ενδεικτικά μαθήματα: Γενική Επιστήμη Υλικών, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Ρευστομηχανική, Μετασχηματισμοί Φάσεων, Διάχυση / Φαινόμενα Μεταφοράς, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες των Υλικών, Ηλεκτρικές – Μαγνητικές – Οπτικές Ιδιότητες, Επιφάνειες/Διεπιφάνειες, Μικρο-Νανοτεχνολογία, Μικροτεχνολογία Υλικών καθώς και κατάλληλα Εργαστηριακά μαθήματα.

(γ) Μαθήματα εξειδίκευσης που καλύπτουν ειδικές κατηγορίες υλικών / διεργασιών / τεχνικών χαρακτηρισμού κλπ.

(δ) Μαθήματα υπολογιστικών τεχνικών και προσομοιώσεων, προσαρμοσμένων στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών, που έχουν σαν στόχο την κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό νέων προηγμένων υλικών.

Τα περισσότερα από τα κατ’ επιλογή μαθήματα, καλύπτουν το σύνολο γνωστικών αντικειμένων, θεωρητικών και πειραματικών, με συναφές επιστημονικό πεδίο σε σχέση με τις εφαρμογές των υλικών

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Με απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ στη συνεδρίαση Νο. 30/11.12.2018 καθορίστηκε η πρώτη ενότητα των δικαιωμάτων που αφορούν τους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών. Το απόσπασμα των πρακτικών με την απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ υπ. Αριθμ. Α140/Σ39/2018 καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιωμάτα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Διαύγεια: ΑΔΑ_728846Ψ842-ΣΥΜ). Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ έχουν αποδοθεί στους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών όλα τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού που αντιστοιχούν στα Υλικά καθώς και γενικότερα δικαιώματα των Μηχανικών (ενότητα Α) και εκκρεμεί η απόφαση για τα  εξειδικευμένα δικαιώματα στον τομέα των υλικών (ενότητα Β). 

Το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το ΤΕΕ και τα συναρμόδια υπουργεία για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. 

Μεταπτυχιακά

Κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να εξειδικεύσεις τις γνώσεις σου ακολουθούν παρακάτω:

-Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

– Προηγμένα Υλικά

-Επιστήμη Υλικών Αειφόρου Κατασκευής.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

704
17