Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τη μελέτη και την ανάπτυξη τεχνολογιών για τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Επίσης, θα λάβεις γνώσεις για την τεχνολογία και τη διαχείριση των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς, αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλους επιστήμονες, ως μελετητής, κατασκευαστής, συντηρητής συστημάτων ή ως τεχνολόγος μηχανικός. Ειδικότερα, θα μπορείς να ασχοληθείς:

 • Με μετρήσεις του ηλιακού, αιολικού, γεωθερμικού και υδατικού δυναμικού περιοχών
 • Με τη διερεύνηση, εντοπισμό και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών πόρων
 • Με την ανάπτυξη και την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών
 • Με το σχεδιασμό και την υποστήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Με την κατασκευή και την υποστήριξη μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων
 • Με τον σχεδιασμό, κατασκευή και την υποστήριξη μονάδων επεξεργασίας και εμφιάλωσης πόσιμου νερού
 • Με τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων
 • Με τη μελέτη και υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές
 • Με τη σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). θεματικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS κλπ

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής υποχρεωτικά , όπως επίσης σε γενικού και ειδικού υποβάθρου. Τα πρώτα πέντε εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν αποκλειστικά υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και στη συνέχεια ακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Στα πρώτα εξάμηνα διδάσκονται μαθήματα γενικού υποβάθρου που εισάγουν τον φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο και αποτελούν υπόβαθρο για τα επόμενα μαθήματα που ακολουθούν, τα μαθήματα ειδικού υποβάθρου. Επίσης, τα μαθήματα χωρίζονται σε τομείς:

 • Τοµέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων
 • Τοµέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
 • Τοµέας Υδατικών Πόρων και Γεωπεριβάλλοντος

Ενδεικτικά μερικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Περιβαλλοντική Στατιστική, Μετρολογία, Ήπιες μορφές ενέργειας, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Περιβαλλοντική Διοίκηση, Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων κα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως τεχνολόγος μηχανικός φυσικών πόρων και περιβάλλοντος και να ασκείς κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα μη ρητά αναφερόμενα παραπάνω, που εμφανίζεται με την εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας και καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης στα:

 • Ενεργειακά συστήματα
 • Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και κίνδυνοι
 • Master in Geoenviromential Recources and Risks

Ενδεικτικά, μερικά επιπλέον μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MTech in Computer Science & Engineering
 • Civil and Environmental Engineering
 • Master Biomass and Waste for Energy and Materials
 • MTech in Electronics & Communication Engineering

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης)

2947
18