Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ – Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με Παν. ΔΥΤ.ΜΑΚ)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανικού Αντιρρύπανσης Τ.Ε. θα ασχοληθείς με το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής και εξέλιξης μεθόδων, συστημάτων και εγκαταστάσεων ελέγχου και διαχείρισης ρύπων, που παράγονται από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Ειδικότερα, θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις το κατάλληλο υπόβαθρο μηχανικού στις περιβαλλοντικές επιστήμες, όπως επίσης και το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο στη μέτρηση, αξιολόγηση, διαχείριση των συμβατικών ρύπων και των νέων μορφών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος παίρνεις τον τίτλο του Μηχανικού Περιβάλλοντος και Μηχανικού Αντιρρύπανσης Τ.Ε, με την διακριτή κατεύθυνση των Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. και μπορείς να εργαστείς, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

 • Μπορείς να απασχοληθείς με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς όπως στη πρόληψη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στο έδαφος και τον αέρα, στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην κατασκευή γεωτεχνικών έργων υποδομής και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, στην έρευνα βελτιστοποίησης καταλυτικών συστημάτων και αποδοτικότητας καυσίμων, στην τεχνολογία μετρήσεων, στην εφαρμογή δυναμικών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, στην διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τόσο την σύγχρονη ελληνική όσο και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ενδεικτικά, μπορείς να απασχοληθείς σε αντικείμενα των παρακάτω τομέων:

Στη Βιομηχανία και σε Τεχνικές Εταιρείες:

 • Παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και νομοθετικών ρυθμίσεων.
 • Οργάνωση, διεξαγωγή και επεξεργασία-αξιολόγηση μετρήσεων των παραγόμενων ρύπων.
 • Εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχος και συντήρηση συσκευών μέτρησης και συστημάτων και διατάξεων περιορισμού ή διαχείρισης των παραγόμενων ρύπων.
 • Σχεδίαση και βελτιστοποίηση μεθόδων διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και των επενδυτικών σχεδίων των βιομηχανικών επιχειρήσεων. –

Στο Δημόσιο Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς:

 • Στελέχωση υπηρεσιών που εκτελούν προγράμματα ελέγχου της ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Έλεγχος εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και των μέτρων προστασίας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και ενημέρωση των ενδιαφερομένων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
 • Στελέχωση υπηρεσιών που διαμορφώνουν γενικότερες στρατηγικές, σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών ή παραγωγικών τομέων, για αποτελεσματικό περιορισμό της ρύπανσης.
 • Συμμετοχή στην κατασκευή και λειτουργία αντιρρυπαντικών έργων (ΧΥΤΑ, βιολογικός καθαρισμός κτλ.) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Διδασκαλία προστασίας του περιβάλλοντος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας:

 • Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών και συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
 • Εμπορία, εγκατάσταση και χρήση οργάνων μέτρησης και παρακολούθηση της ρύπανσης.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης, χρηματοδότησης ή επιδοτήσεων από κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες για σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε ερευνητικά προγράμματα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν έχει υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Τα μαθήματα χωρίζονται σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικότητας, Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Προαιρετικά Μαθήματα. Ενδεικτικά, μερικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: μαθηματικά, φυσική, χημεία, τεχνικό σχέδιο, τεχνολογία υλικών, φαινόμενα μεταφοράς και αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πρόσβαση απασχόλησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων είναι σε διαδικασία επεξεργασίας και συζήτησης σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας και θα υπάρξει πιθανά οριστικό πλαίσιο εφαρμογής τους το προσεχές διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορείς να συλλέξεις από την Επαγγελματική κι Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ).

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MSc Water Engineering
 • Master Biomass and Waste for Energy and Materials (BiWEM)
 • Safety, Quality, Environment and Risk Management Engineer

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

TEI Δυτικής Μακεδονίας