Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρύπανσης ΤΕ – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με Παν. ΔΥΤ.ΜΑΚ)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τις εφαρμοσμένες γεωεπιστήμες δηλαδή με την γεωλογία, την κοιτασματολγία, τη γεωφυσική κλπ. Θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις για την εκμετάλλευση ορυχείων – λατομείων, τον εμπλουτισμό μεταλλευμάτων, τη γεωτεχνική μηχανική , τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βιομηχανική διαχείριση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος παίρνεις τον τίτλο Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε και αποκτάς τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο μελετητικό όσο και στη κατασκευή έργων.

Μπορείς να απασχοληθείς και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, μπορείς να απασχοληθείς:

 • Στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση γεωτεχνικών και γεωλογικών παρατηρήσεων, γεωχημικών και γεωφυσικών δεδομένων στην αναζήτηση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, ανίχνευση υπόγειας και επιφανειακής ρύπανσης υδάτων, εντοπισμός μεταλλικών κοιτασμάτων και βιομηχανικών ορυκτών.
 • Στο σχεδιασμό, ταξινόμηση και υπολογισμό δυνατών και βέβαιων αποθεμάτων ενεργειακών και μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών, διακοσμητικών ορυκτών και πετρωμάτων και αδρανών υλικών.
 • Στην ανάλυση, μελέτη, και επίβλεψη εδαφικών και βραχωδών πρανών και εκσκαφών.
 • Στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών και λατομικών χώρων.
 • Στη μεταλλευτική νομοθεσία.
 • Στις εργαστηριακές δοκιμές σε εδάφη, σκυρόδεμα, και πετρώματα και αξιολόγηση της καταλληλότητας τους ως δομικά υλικά για διάφορους δομικούς σκοπούς.
 • Σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε μελέτες γεωτεχνικής μηχανικής 

εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σου προσφέρει μαθήματα Υποχρεωτικά, Επιλογής Υποχρεωτικά και ανάλογα με το περιεχόμενο και την εξειδίκευση μαθήματα Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής και Γενικών Δεξιοτήτων. Το αντικείμενο των μαθημάτων αφορά κυρίως:

 • την πρόληψη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στο έδαφος και τον αέρα
 • τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • την κατασκευή γεωτεχνικών έργων υποδομής και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
 • την έρευνα βελτιστοποίησης καταλυτικών συστημάτων και αποδοτικότητας καυσίμων
 • την τεχνολογία μετρήσεων
 • την εφαρμογή δυναμικών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων
 • την διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων.

Ενδεικτικά, μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: φυσική, χημεία, τεχνολογία υλικών, ορυκτολογία, μαθηματικά, Η/Υ, ενεργειακές πηγές, εκμετάλλευση και υδρογεωλογία περιβάλλοντος.

Μεταπτυχιακά

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν έχει υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Τα μαθήματα χωρίζονται σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικότητας, Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών και Προαιρετικά Μαθήματα.

Ενδεικτικά, μερικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: μαθηματικά, φυσική, χημεία, τεχνικό σχέδιο, τεχνολογία υλικών, φαινόμενα μεταφοράς και αντιρρυπαντική τεχνολογία

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

TEI Δυτικής Μακεδονίας