Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 877
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18350
Βάση 2022
Εισακτέοι
16
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχει ως στόχο της:

• Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, με την έρευνα και τη διδασκαλία.

• Να συντελέσει στη δημιουργία και διαμόρφωση υπευθύνων Αξιωματικών με επιστημονική, κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση, εφόδια απαραίτητα για μια άριστη επαγγελματική εκπαίδευση.

• Να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκής για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελμα.

• Να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος.

Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι Δόκιμοι σε όλο το διάστημα της φοίτησής τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ικανότητες και δεξιότητες ώστε κατά την αποφοίτησή τους να έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων εξελίξεων και στην εκτέλεση των πυροσβεστικών καθηκόντων τους. Μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος ονομάζονται Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και υπόκεινται πια  πλήρως στους Κανονισμούς του Πυροσβεστικού Σώματος.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) έτη τα οποία οργανώνονται σε οκτώ (8) Ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ακολουθούνται οι κάτωθι εκπαιδευτικές και διδακτικές μέθοδοι:                                                                                                                   

Υποχρεωτική παρακολούθηση των επιστημονικών και θεματικών πεδίων

Εισηγήσεις-Διαλέξεις, εργαστήρια.

Πειραματικές εφαρμογές στο πεδίο (με τη μορφή ασκήσεων).

Σεμινάρια, ομαδικές εργασίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Υποχρεωτική επιχειρησιακή διάθεση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (Πρακτική Άσκηση) σε συνδυασμό με:

Εργασίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

Γραπτές εξετάσεις κάθε εξάμηνο,

Εκπαιδευτικές εργασίες,

Βαθμολόγηση διοικητικής επαγγελματικής ικανότητα

Αθλητική αξιολόγηση και

Βαθμολόγηση διαγωγής

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ο τίτλος σπουδών και η συνεπαγόμενη απόκτησή του, μετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος οδηγεί στην επαγγελματική σταδιοδρομία ως Αξιωματικών, στο βαθμό του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων, με υπηρεσιακή εξέλιξη σε όλους τους βαθμούς της Ιεραρχίας του ΠΣ ως Στελέχη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Χώρας.

Μεταπτυχιακά

Η σχολή συνεργάζεται με το ΔΙ.ΠΑ.Ε. και προσφέρει το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Σχολή Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Σ.Π.Α.)