Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας κατασκευής και συντήρησης των μουσικών οργάνων. Συνεπώς θα σου παραχθεί και τεχνολογική αλλά και μουσική παιδεία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να ασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών είτε ως στέλεχος μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα μπορείς να δραστηριοποιηθείς στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Κατασκευή, επισκευή συντήρηση και χόρδιση πληκτροφόνων
  • Κατασκευή, επισκευή συντήρηση εγχόρδων, πνευστών ξύλινων, πνευστών χάλκινων, κρουστών
  • Παραγωγή αναλώσιμων για την επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων
  • Ηχοληψία
  • Ως σύμβουλος εκδόσεων σε θέματα της ειδικότητας σου
  • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων που εμπορεύονται εξοπλισμό για όλους τους τομείς της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων , ηχοληψίας και μουσικής παραγωγής.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά επίσης ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τα μαθήματα διακρίνονται και σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής και Μαθήματα Ειδικότητας. Υποχρεωτικά Μαθήματα είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα της ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κατεπιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα είναι κυρίως τα μαθήματα ειδικότητας και επιλέγονται από πίνακα περισσοτέρων μαθημάτων. Τα κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται μετά το 4ο εξάμηνο σπουδών και αποτελούν κατά ανώτατο όριο το 10% του συνόλου των μαθημάτων που πρέπει να έχεις παρακολουθήσει επιτυχώς για τη λήψη πτυχίου. Τέλος προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης, ξένων γλωσσών, μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά. Ως προαιρετικά μαθήματα μπορούν να επιλέγονται επίσης θεωρητικά μαθήματα άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ ή το θεωρητικό μέρος κατ΄επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του ίδιου Τμήματος ή και μαθήματα συνεργαζομένων ελληνικών ή ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του Τμήματος ορίζονται από το Π.Δ. 141/2003(Φ.Ε.Κ. 119/2003) και εντάσσεσαι στον Π.Ε. 17.14 Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων έτσι ώστε να έχεις το δικαίωμα να διδάσκεις τα μαθήματα της ειδικότητας σου αποκλειστικά στα Μουσικά Σχολεία.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα δεν παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όμως έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις οποιοδήποτε μεταπτυχιακό στον τομέα της μουσικής τεχνολογίας και στον τομέα κατασκευής οργάνων.

ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων