επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11366
Βάση 2017
Εισακτέοι
119
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των Οικονομικών Επιστημών και ειδικότερα της Λογιστικής και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της ελεγκτικής, να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και να σου παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση σου για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να απασχοληθείς είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Αναλυτικότερα μπορείς να εργαστείς:

 • Εμπορικές, Επενδυτικές Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ως σύμβουλος, λογιστής ή οικονομικός αναλυτής
 • Δημόσιους φορείς-οργανισμούς ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε κάθε τομέα σχετικό με τα οικονομικά
 • Σε Χρηματιστηριακές εταιρείες
 • Σε Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση
 • Εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Ναυτιλιακές εταιρείες
 • Εταιρείες Ελεγκτών
 • Αυτοαπασχολούμενος λογιστής λειτουργώντας το δικό σου γραφείο
 • Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις, περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ επιλογήν μαθήματα τα οποία πιο συγκεκριμένα κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης – Οικονομίας − Νομοθεσίας − Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως: Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Πληροφορική, Στατιστική, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο κ.α.
 • Ειδικής υποδομής, όπως: Διεθνές Εμπόριο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποσοτικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις, Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική κ.α.
 • Ειδικότητας, όπως: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Λογιστική Εταιριών, Λογιστική Κόστους, Λογιστική ΦΠΑ, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Φορολογική Λογιστική, Ελεγκτική Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Λογιστική Πρακτική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ειδική άδεια που αποκτάται από τη Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Αυτοδιοίκηση για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Επιπλέον θα έχεις το δικαίωμα:

 • Να ανοίξεις και να λειτουργήσεις Λογιστικό Γραφείο
 • Παρακολουθείς βιβλία των κατηγοριών Α. Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων.
 • Να ελέγχεις και να θεωρείς τις υποβαλλόμενες από τoυς υπόχρεους τήρησης Α. Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες όπως δηλώσεις εισοδήματος. Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ.
 • Να διορίζεσαι στην εκπαίδευση καθώς αποκτάς ΠΕ 09, Οικονομολόγων, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 159, Π.Δ. 349, ΣΕΛ. 3877-3882).

Αναλυτικά για τα επαγγελματικά δικαιώματα μπορείς να διαβάσεις στο Ν.2515/1997 “Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού” (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 “Περί του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του” (ΦΕΚ 228/τ.Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α’ /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις εκτείνονται κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής χωρίς να είναι μοναδικές επιλογές. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά είναι:

 1. Χρηματοδότηση και στις Επενδύσεις
 2. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση
 3. Διεθνή Οικονομία
 4. Τραπεζικός τομέας, Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
 5. Επαγγελματική Λογιστική
 6. Accounting and Finance: Business Administration.

Επίσης το Τμήμα λειτουργεί και παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με τους εξής τίτλους:

 1. Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)
 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 3. Λογιστική και Χρηματοικονομική.

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2263
22