Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 363
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11075
Βάση 2022
Εισακτέοι
81
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ θα κατανοήσεις σε βάθος όλες τις συνιστώσες της οργάνωσης, λειτουργίας και μετασχηματισμού του χώρου και θα αποκτήσεις επαγγελματική επάρκεια για τη σύνταξη προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, οι σπουδές σου επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση προηγμένων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στη διαδικασία αποφάσεων και στη σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σε ζητήματα Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Στόχος του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της οργάνωσης και μετασχηματισμού του χώρου. Κάποιοι από τους τομείς που θα παρακολουθήσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι: πολεοδομίας, χωροταξίας, φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού των μεταφορών, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων, κ.ά. που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίζεσαι ως «Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροτάκτης και Περιφερειολόγος» και έχεις την δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής ιδίως δραστηριότητες:

  • Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών.
  • Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων.
  • Δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών.
  • Χρονικός και τεχνοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
  • Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Τεχνοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας.
  • Διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών επι- πτώσεων.
  • Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφι- κών συστημάτων πληροφοριών και
  • Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.

Επίσης ως Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροτάκτης και Περιφερειολόγος έχεις την δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών καθώς και στα μητρώα μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις, ωστόσο προβλέπονται τρεις διακριτοί τύποι μαθημάτων: συνθετικά εργαστήρια, εργαστηριακά μαθήματα και θεωρητικά μαθήματα. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 3 κύκλους: 2 εξάμηνα υποβάθρου, 4 εξάμηνα κορμού και 4 εξάμηνα ολοκλήρωσης. Τα μαθήματα υποβάθρου και κορμού είναι υποχρεωτικά ενώ στον κύκλο ολοκλήρωσης εισάγονται μαθήματα επιλογής. Η ολοκλήρωση των σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας και στο τελευταίο εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της οργάνωσης και μετασχηματισμού του χώρου. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση των πλέον σύγχρονων μεθοδολογιών και εξελιγμένων εργαλείων αποτύπωσης και ανάλυσης όλων των παραμέτρων του χώρου. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν στους αποφοίτους ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών στο πεδίο της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 240 (30/8/1994). Επίσης έχεις τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με το ΦΕΚ 149 τ.Α΄/09.05.1936.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι σε κάποια από τις παρακάτω εξειδικεύσεις: α) Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος β) Στο αστικό μηχανική – μετα εργασίας γ) Στη μηχανική του μηχανική του μηχανοκίνητου αθλητισμού δ) Στο σχεδιασμό αγωνιστικών κινητήρων ε) Στην αειφόρο απόδοση των κτηρίων και το σχεδιασμό

Δια Βίου Μάθησηη

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι σε κάποια από τις παρακάτω εξειδικεύσεις: α) Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος β) Στο αστικό μηχανική – μετα εργασίας γ) Στη μηχανική του μηχανική του μηχανοκίνητου αθλητισμού δ) Στο σχεδιασμό αγωνιστικών κινητήρων ε) Στην αειφόρο απόδοση των κτηρίων και το σχεδιασμό

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4