Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 228
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11754
Βάση 2017
Εισακτέοι
85
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής στο Τμήμα οι σπουδές σου χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τις τεχνικές επιστήμες με την παροχή ουσιαστικών γνώσεων σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, περιβάλλοντος, υποδομών, διοίκησης, και σε προηγμένα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση Η/Υ.
Τα μαθήματα διαρθρώνονται γύρω από 7 βασικές ενότητες:

 • τα μαθηματικά και την πληροφορική,
 • τα τεχνικά μαθήματα υποβάθρου,
 • τη γεωγραφία και το περιβάλλον,
 • τις κοινωνικές επιστήμες του χώρου,
 • τις οικονομικές επιστήμες και την περιφερειακή ανάπτυξη,
 • την πόλη και την πολεοδομία,
 • τη χωροταξία, ενώ υπάρχει και
 • η ξένη γλώσσα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίζεσαι ως «Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροτάκτης και Περιφερειολόγος» και έχεις την δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής ιδίως δραστηριότητες:

 • Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών.
 • Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων.
 • Δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών.
 • Χρονικός και τεχνοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
 • Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας.
 • Διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών επι- πτώσεων.
 • Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφι- κών συστημάτων πληροφοριών και
 • Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.

Επίσης ως Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροτάκτης και Περιφερειολόγος έχεις την δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών καθώς και στα μητρώα μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.
Πιο συγκεκριμένα ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορείς να εργαστείς σε Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΕΟΤ), Διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Κέντρα ερευνών (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), Αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, Ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, Βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Κατασκευαστικές εταιρείες, Εταιρείες διαχείρισης και επενδύσεων ακινήτων, Μη κυβερνητικές οργανώσεις, Επαγγελματικές ενώσεις, κ.α.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα στο Τμήμα χωρίζονται σε θεωρητικά, εργαστηριακά και στούντιο, ενώ τα περισσότερα μαθήματα, ακόμη και τα θεωρητικά, περιλαμβάνουν εκπόνηση εργασιών. Λόγω της πολυτεχνειακής φύσης του Τμήματος, η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, ακόμη και των θεωρητικών, είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση των σπουδών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών, που αντιστοιχούν στην αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης των μαθημάτων. Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει κυρίως μαθήματα υποβάθρου ή γενικής παιδείας, που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση των περισσότερο εξειδικευμένων και εφαρμοσμένων μαθημάτων του δεύτερου κύκλου.
Τα μαθήματα ειδικότητας, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή, μπορούν να οδηγήσουν σε εξειδικεύσεις σε θέματα αιχμής όπως, ενδεικτικά, ο σχεδιασμός υποδομών, η διαχείριση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, οι χωρικές πλευρές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η τουριστική ανάπτυξη, η αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών ανάπτυξης κα. Οι εξειδικεύσεις αυτές δεν είναι οι μόνες. Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, επειδή ακριβώς χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ευνοεί την ανάπτυξη και νέων περιοχών εξειδίκευσης, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο χώρο της επιστήμης και της κοινωνίας. Εξάλλου, η ευρεία δυνατότητα επιλογής μαθημάτων (στα τρία τελευταία έτη), δίνει τη δυνατότητα στον κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, με την επιλογή των κατάλληλων συνδυασμών, να δημιουργήσει ένα τελείως προσωπικό προφίλ αποφοίτου, που θα αξιοποιήσει στην επαγγελματική του ζωή.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Χωροταξία, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 240 (30/8/1994).
Επίσης έχεις τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με το ΦΕΚ 149 τ.Α΄/09.05.1936.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι σε κάποια από τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος
 2. Στο αστικό μηχανική – μετα εργασίας
 3. Στη μηχανική του μηχανική του μηχανοκίνητου αθλητισμού
 4. Στο σχεδιασμό αγωνιστικών κινητήρων
 5. Στην αειφόρο απόδοση των κτηρίων και το σχεδιασμό.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7