Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου

Κωδικός Μηχανογραφικού: 344
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9203
Βάση 2021
Εισακτέοι
211
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα αποκτήσεις τις γνώσεις που απαιτούνται για να καταννοήσεις σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της τεχνολογίας στον τομέα της ηλεκτρονικής των συστημάτων αυτόματου ελέγχου,των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το Τµήµα έχει ως κεντρικό στόχο τη δηµιουργία επιστηµόνων µε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, δηµιουργικό και κριτικό πνεύµα, ικανών να αναλύουν τα προβλήµατα και να αξιοποιούν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

  • Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς επαγγελματικά ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους
  • Επίσης, στους επιστημονικούς τομείς: των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π.
  • Μπορείς ακόμη να εργασθείς μεταξύ άλλων ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός με την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης, και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό ασφαλιστικό ιατρικό τομέα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια.
  • Τέλος, διαθέτοντας γνώσεις πάνω σε θέματα διοίκησης, επιχειρηματικότητας και οικονομικής διαχείρισης έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να οργανώσεις τις δικές σου επιχειρηματικές δραστηριότητες/ιδέες ή να στελεχώσεις επιχειρήσεις/εταιρίες σε διοικητικό επίπεδο.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, διαρθρώνεται ως εξής: στα τρία πρώτα έτη σπουδών θα παρακολουθήσεις ένα κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων κάποια από τα οποία είναι: διακριτά μαθηματικά, αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, βάσεις δεδομένων,ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων κ.α. ενώ από το τέταρτο έτος θα επιλέξεις µαθήµατα που ανήκουν σε έξι επιστηµονικούς κύκλους: -Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και Ιδιωτικότητα -Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικότητα -Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών -Επικοινωνιακά Συστήµατα και Δίκτυα -∆ιαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήµατα -Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών Στο 10o εξάµηνο δεν διδάσκονται µαθήµατα, έτσι ώστε οι φοιτητές του τελευταίου εξαµήνου να µπουρούν να αφοσιωθούν στην εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Τα µαθήµατα του Τµήµατος κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «Υποχρεωτικά Μαθήµατα» (Υ), «Μαθήµατα Κύκλου» (ΜΚ), «Ελεύθερης Επιλογής» (ΕΕ) και «Προαιρετικά Μαθήµατα»

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου έχεις τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα: Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, εγγράφονται ως μέλη στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών» Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, ασφαλίζονται στο «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)» Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 84». Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ 91 Πληροφορικής» .

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις: -σε συστήματα βιοτεχνολογίας και τεχνολογιών για την προσθετική -στην επιστήμη των υπολογιστών και της ανακάλυψης της γνώσης Ενώ επίσης μπορείς να επιλέξεις κάποιο από τα ακόλουθα που λειτουργούν και προσφέρονται από το Τμήμα: -Τεχνολογίες και ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ◗ Κατεύθυνση I: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ◗ Κατεύθυνση II: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ◗ Κατεύθυνση III: Ευφυή Πληροφοριακά Συστήµατα ◗ Κατεύθυνση IV: ∆ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ◗ Κατεύθυνση V: Ψηφιακή Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα -Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα -∆ιδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών -Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Δια Βίου Μάθησηη

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις: -σε συστήματα βιοτεχνολογίας και τεχνολογιών για την προσθετική -στην επιστήμη των υπολογιστών και της ανακάλυψης της γνώσης Ενώ επίσης μπορείς να επιλέξεις κάποιο από τα ακόλουθα που λειτουργούν και προσφέρονται από το Τμήμα: -Τεχνολογίες και ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ◗ Κατεύθυνση I: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ◗ Κατεύθυνση II: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ◗ Κατεύθυνση III: Ευφυή Πληροφοριακά Συστήµατα ◗ Κατεύθυνση IV: ∆ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ◗ Κατεύθυνση V: Ψηφιακή Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα -Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα -∆ιδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών -Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1082
8