Νοσηλευτικής

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 645
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14990
Βάση 2017
Εισακτέοι
103
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα εισαχθείς μέσω της εκπαίδευσης στην πολύπλοκη, δυναμική φύση της Νοσηλευτικής επιστήμης όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Επιπλέον θα αναπτύξεις γνώσεις, δεξιότητες και στάση-διάθεση με τις οποίες θα καταστείς ικανός να αξιολογείς τις ανάγκες υγείας των ατόμων, να παρεμβαίνεις στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών με επιδέξια νοσηλευτική φροντίδα και να αξιολογείς τα αποτελέσματα.
Ο σκοπός του Τμήματος είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων /ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ έχεις το δικαίωµα απασχόλησης στην Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, είτε ως στέλεχος Νοσηλευτικών µονάδων στον ιδιωτικό τοµέα είτε αυτοαπασχολούµενος ως πολυδύναµος νοσηλευτής γενικών φροντίδων, στα πλαίσια των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Επίσης μπορείς να καλύψεις τοµείς Νοσηλευτικών ειδικοτήτων ελλείψει Ειδικών Νοσηλευτών αφού εκπαιδευτείς σε ταχύρρυθµα προγράµµατα.
Ειδικότερα μπορείς επίσης να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην Νοσηλευτική εκπαίδευση Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Σε Νοσοκομεία (ο μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών εργάζεται στα Νοσοκομεία)
 • Σε Κέντρα Υγείας
 • Σε Υγειονομικούς και άλλους οργανισμούς, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., Σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Να εξελίσσεσαι σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Ακόµα έχεις το δικαίωµα να διεξάγεις µελέτες για έρευνα µε σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήµης και Μεθοδολογίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε μαθήματα Γενικής υποδομής κάποια από τα οποία είναι Φυσιολογία, Ανατομία, Φαρμακολογία, Παθολογία, Μικροβιολογία, Χειρουργική, Ψυχιατρική κ.α. , σε μαθήματα Ειδικής υποδομής κάποια από τα οποία είναι Βασικές αρχές Νοσηλευτικής, Διατροφή/Διαιτολογία,
Διαγνωστική Νοσηλευτική/Σημειολογία, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Επιδημιολογία κ.α. , σε μαθήματα Ειδικότητας κάποια από τα οποία είναι Χειρουργική Νοσηλευτική, Παθολογική Νοσηλευτική, Παιδιατρική – Μαιευτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας/Νευρολογική Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική κ.α. και τέλος σε μαθήματα ΔΟΝΑ τα οποία είναι Νομοθεσία/Δεοντολογία Νοσηλευτικού Επαγγέλματος, Νοσηλευτική Διοίκηση, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία Υγείας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ.351 /1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/14.06.1989).
Μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα σου μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ως πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΤΕΙ μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. «Νοσηλευτική Παθολογία»
 2. «Αντιµετώπιση του Πόνου»
 3. «∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
 4. «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας»
 5. «∆ιοίκηση της Υγείας»
 6. «Κοινοτική Νοσηλευτική»
 7. «Ψυχική Υγεία»
 8. «Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική»
 9. «Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική»
 10. «Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα»
 11. «Παιδιατρική Νοσηλευτική»

Επίσης το Τμήμα Νοσηλευτικής, στα πλαίσια του ρόλου, του σκοπού και της αποστολής του, έχει αναπτύξει αυτόνομα ΜΠΣ (Τραύματα & Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα και Νευρολογικά Νοσήματα – Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ένδείξεις) και έχει τη δυνατότητα σύμπραξης και συνδιοργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή άλλα ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης ή και σε διδακτορικό (Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρ­διολογική Νοσηλευτική, Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα, Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία).

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18