επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14160
Βάση 2022
Εισακτέοι
59
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Θεσσαλίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως :

• Στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,

• Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη μορφή εργασιακής σχέσης,

• Ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ΄ οίκον επισκέψεις ασθενών,

• Μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Θεσσαλίας δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα χωρίζονται σε Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου , Μαθήματα Ειδικότητας και Μαθήματα Επιλογής για πτυχίο. Τα μαθήματα έχουν Θεωρητικό Μέρος και σε κάποιες περιπτώσεις Εργαστηριακό Μέρος ή Κλινική Άσκηση με ξεχωριστές βαθμολογίες. Το Εργαστηριακό Μέρος του μαθήματος καθώς και η Κλινική Άσκηση έχει υποχρεωτική παρακολούθηση και οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες βάσει του ωρολόγιου προγράμματος, πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα Ειδικότητας του Η΄ Εξαμήνου όπου οι φοιτητές εξασκούνται υπό επίβλεψη για 4 μήνες, με πλήρη απασχόληση, σε διάφορους φορείς υγείας σε θέματα σχετικά με την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας και την πρακτική της εφαρμογή. Η Πτυχιακή Εργασία αποτελεί μάθημα επιλογής του Εαρινού Εξαμήνου και εκπονείται από έναν φοιτητή ή από ομάδα φοιτητών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσιοθεραπευτές» ή «Φυσικοθεραπευτές» και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, να προβαίνουν σε φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται (ΦΕΚ 222/17-09- 2003). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ έχουν θεσπιστεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) το οποίο αποτελείται από 2 άρθρα. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Θεσσαλίας προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ”Προηγμένη Φυσικοθεραπεία”.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

886
15