Επιστημών της Θάλασσας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 250
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10666
Βάση 2017
Εισακτέοι
94
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Επιστημών της Θάλασσας θα αποκτήσεις την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα: Θαλάσσιου περιβάλλοντος, με έμφαση στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες, Τεχνολογίας της αλιείας, αλιευτικής διαχείρισης και υδατοκαλλιεργειών και τέλος Θαλάσσιων εφαρμογών όπως (α): η εκπόνηση οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, (β): η χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με πεδίο εφαρμογής τον θαλάσσιο χώρο, και (γ): η εκπόνηση μελετών υποδομής όσον αφορά υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.

Στόχος του Τμήματος είναι ως απόφοιτος επιστήμονας να διαθέτεις:

 • ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος
 • ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης των θαλασσίων πόρων, φυσικών και βιολογικών
 • δυνατότητα συστημικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων και αντίληψης των αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα
 • ικανότητα εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στην μελέτη του θαλάσσιου χώρου και στην εκμετάλλευση των πόρων
 • επάρκεια στην εκπόνηση ή επίβλεψη ή έλεγχο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • γνώσεις μηχανικής, οικονομίας και νομοθεσίας του θαλάσσιου χώρου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας μπορείς να απασχοληθείς

Στον Δημόσιο τομέα σε:

 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Στην Υδρογραφική Υπηρεσία
 • Σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια

Στον Ιδιωτικό τομέα:

 • Σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας
 • Σε εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών, θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών
 • Σε εργαστήρια περιβαλλοντικής μικροβιολογίας
 • Ως Ιχθυολόγος
 • Ως Περιβαλλοντολόγος.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο κύκλους πανεπιστημιακών μαθημάτων:

 • Στον πρώτο κύκλο δίνεται προτεραιότητα σε μαθήματα που παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις υποδομής, και στο σύνολό τους δομούν τα δύο πρώτα εξάμηνα.
 • Στο δεύτερο κύκλο επικρατούν μαθήματα κατεύθυνσης σπουδών μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής. Κατά συνέπεια, ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα.

Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη και ολοκλήρωση των στόχων των μαθημάτων, στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών προγραμματίζονται εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε παράκτιες περιοχές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, αλιευτικά και ερευνητικά σκάφη, δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες ΟΤΑ και άλλους φορείς σχετικούς με την διαχείριση ή εκμετάλλευση του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστημών της Θάλασσας εγγράφεσαι στον κλάδο Ιχθυολόγων στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καθώς επίσης υπάγεσαι και στον κλάδο Π.Ε. Περιβάλλοντος.

Μεταπτυχιακά

Κάποια από τα μεταπτυχιακά τα οποία μπορείς να επιλέξεις μετά την περάτωση των σπουδών σου στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας είναι τα ακόλουθα:

 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση παράκτιων περιοχών
 2. Διατήρηση της βιοποικιλότητας
 3. Εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Διαχείρισης της Άγριας Πανίδας
 4. Εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Μηχανικής
 5. Εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Περιφερειακής και Εδαφικής Ανάπτυξης.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8