Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Κωδικός Μηχανογραφικού: 551
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9865
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών, φυσικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική παραγωγή και πολύ λειτουργική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασοπονία και στη Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος θα έχεις αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθείς:

 • Σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις και κοινοπραξίες καθώς και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων.
 • Σε οργανισμούς ΝΠΔΔ, όπως ΟΓΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ. ΠΕΣΕΓΕΣ κ.λπ., σε εργασίες που έχουν σχέση με το αντικείμενο σου.
 • Στη Δασική Υπηρεσία (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών).
 • Εκτός από τα παραπάνω οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να εργαστούν ως ιδιώτες.
 • Στην εκπόνηση, επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών.
 • Ως Εργολήπτης Δασοτεχνικών Έργων (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών).
 • Ως Εργολήπτης Έργων Πρασίνου (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα τα οποία ταξινομούνται σε δύο τομείς:

 1. Δασικής παραγωγής και έργων
 2. Διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος.

Από άποψη περιεχομένου, τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και τα υποχρεωτικά επιλογής ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

 1. Μαθήματα γενικής υποδομής θετικών, βιολογικών και οικολογικών επιστημών, όπως: Βιολογία Άγριας Πανίδας, Γεωλογία-Ορυκτολογία-Πετρογραφία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Μετεωρολογία- Βιοκλιματολογία, Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών, Πληροφορική, Βιομετρία, Δασική Βοτανική (Συστηματική-Γυμνόσπερμα), Δασική εδαφολογία και Τοπογραφία.
 2. Μαθήματα ειδικής υποδομής, όπως: Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα), Δενδρομετρία, Υλοχρηστική – Δομή ξύλου, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Εφαρμογές στη Δασοπονία, Δασική Οδοποιία, Δασική Οικολογία, Δασοκομική, Λιβαδική Οικολογία, Ορεινή Υδρογεωμορφολογία, Δασικές Πυρκαγιές, και Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων.
 3. Μαθήματα ειδικότητας, όπως: Δασοπροστασία, Τεχνολογία Ξύλου, Δασικά Φυτώρια, Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων, Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία, Τηλεπισκόπηση – Εφαρμογές στη Δασοπονία, Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, Αγροδασοπονία, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων, Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων, Σεμινάριο, Διαχείριση Λιβαδικών Εκτάσεων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 4. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων (ΔΟΝΑ) αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα: Δασική Οικονομική & Εκτιμητική, Κοινωνιολογία, Δασική & Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Δημόσιες Σχέσεις, Οικονομική του Περιβάλλοντος,τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών, επιχειρήσεων, φορέων διαχείρισης περιοχών και οργανισμών που σχετίζονται με την ειδικότητα καθώς και γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών, είτε στην ειδικότητα, όπως Δεοντολογία επαγγέλματος, είτε σε ευρύτερα γνωστικά πεδία.

Πέραν των ανωτέρω, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος προσφέρει και μία ομάδα προαιρετικών μαθημάτων, τα οποία παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα επιλογών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του σπουδαστή.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ. 109 άρθρο 3/1989 (Φ.Ε.Κ. 47 τ.Α΄/10.02.1989).

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

8512
40