Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

ΤΕΙ Θεσσαλίας Καρδίτσα
Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή βιοοικολογικών, φυσικών τεχνικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος θα έχεις αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθείς:

 • Σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις και κοινοπραξίες καθώς και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων.
 • Σε οργανισμούς ΝΠΔΔ, όπως ΟΓΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ. ΠΕΣΕΓΕΣ κ.λπ., σε εργασίες που έχουν σχέση με το αντικείμενο σου.
 • Στη Δασική Υπηρεσία (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών).
 • Εκτός από τα παραπάνω οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να εργαστούν ως ιδιώτες.
 • Στην εκπόνηση, επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών.
 • Ως Εργολήπτης Δασοτεχνικών Έργων (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών).
 • Ως Εργολήπτης Έργων Πρασίνου (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής και ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

 1. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΕ), μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με θετικές, τεχνικές, βιολογικές και οικολογικές επιστήμες κ.ά.
 2. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με ειδικά τεχνικά και βιολογικά γνωστικά αντικείμενα κ.ά.
 3. Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στον χειρισμό της βλάστησης, στη διαχείριση λιβαδιών, στη δασική οδοποιία, σε έργα ελέγχου ορεινών υδάτων κ.ά.
 4. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων Διοίκησης – Οικονομίας – Νομοθεσίας – Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) με γνωστικά αντικείμενα όπως: της Δασικής Οικονομικής και Εκτιμητικής, Δασικής – Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, Δασικής Διαχείρισης κ.ά. Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών, επιχειρήσεων, φορέων διαχείρισης περιοχών και οργανισμών, που σχετίζονται με την ειδικότητα.

Λόγω επαναφοράς του τμήματος στο μηχανογραφικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορείς να μείνεις συντονισμένος για περισσότερες πληροφορίες στο site του ΤΕΙ: https://www.teilar.gr 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ. 109 άρθρο 3/1989 (Φ.Ε.Κ. 47 τ.Α΄/10.02.1989).

Η συμβουλή του Buddy

Το τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας επανέρχεται ξανά στο μηχανογραφικό δελτίο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μετά την διαγραφή του το 2013 σύμφωνα με το Σχέδιο Αθηνά.

Συνεπώς για έγκυρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μείνε συντονισμένος στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ : https://www.teilar.gr

ΤΕΙ Θεσσαλίας

3998
27